Обществено обсъждане за съгласуването на проекта на Стратегия за водено от общностите местно развитие

IMGP0796На 19 май 2016 година Местна инициативна група – Елхово в партньорство с община Болярово организира обществено обсъждане за съгласуването на проекта на Стратегия за водено от общностите местно развитие.

На общественото обсъждане присъстваха общинският кмет Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева, представители на общинската администрация, на бизнеса, земеделски производители, граждани, общественици и други заинтересовани страни.

IMGP0801Нели Кадиева, председател на управителния съвет на сдружението, представи пред присъстващите проекта на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово”. Той бе изработен във връзка с проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ – РА и Местна инициативна група – Елхово в партньорство с община Болярово с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

От изчерпателната презентация на госпожа Кадиева стана ясно, че стратегическата цел на проекта е устойчиво развитие на територията на МИГ– Елхово – Болярово чрез осигуряване на адекватни условия за живот и заетост, ефективно интегрирано развитие на местната икономика и развитие на териториална идентичност и маркетинг на база на специфичен териториален потенциал. Приоритет 1 – Устойчива и иновативна местна икономика с висока добавена стойност и Приоритет 2 – Адекватна на съвременните условия жизнена среда и качество на живот и териториална идентичност чрез ефективно използване на ресурсите.

Мерките, включени в стратегията са: 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства; 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти; 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности; 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура; 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура; 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти; Собствена мярка 20. Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни.

Стратегията бе подробно обсъдена, дискутирана и общото мнение бе, че тя е успешна. След евентуалното й одобряване, ще се даде старт на възможността инициативни заинтересовани жители на общината да осъществят своите идеи, инвестирайки в различни проекти. Ако те макар и малки, бъдат осъществени, това ще докаже колко са успешни. Защото за някои по-дребни производители това е единствената възможност. Шанс да започнат някаква своя дейност е и за лица без работа и доходи на този етап.

Нека пожелаем успех на стратегията и на бъдещите проекти, които тепърва ще се осъществят чрез нея!

 

About the Author :