Обществено обсъждане за поемане на дълг от фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на проекти в община Болярово

IMG_1609На 29 юли 2019 година от 11 часа в залата на НЧ „Възраждане- 1912 г.“ – град Болярово се проведе обществено обсъждане за поемане на дългосрочен и/или краткосрочен общински дълг от фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на проекти, изпълнявани от община Болярово.

Пред присъстващите, сред които кметът на общината Христо Христов, председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков, секретарят Мария Чанева, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на общинската администрация, заместник-кметът Нина Терзиева разясни защо е нужен този дълг и какви са условията.

ФЛАГ ЕАД предоставя кредити за изпълнение на проекти на общини, на сдружения или асоциации на общини. За изпълнение на проект се отпускат краткосрочни (със срок на погасяване до една година) и дългосрочни кредити (със срок на погасяване над една година) в лева или евро. Крайният срок за погасяване на кредит, отпуснат от ФЛАГ е в съответствие с плащанията от Управляващите органи на Оперативните програми.

IMG_1610Финансовата помощ под формата на заем, е необходима на общината, за да има възможност да работи по одобрените проекти, както и за внасянето на нови. След изпълнението на проектите, средствата ще бъдат възстановени и общината ще върне своя дълг. Идеята е да има налични средства, с които да разполага, за да има възможност да плати на фирмите-изпълнители.

Пред присъстващите бяха представени проектите, по които ще се кандидатства за заем по фонд ФЛАГ, както и останалите в процес на изпълнение.

Проект „Изграждане на мултифункционално спортно игрище, УПИ – XXI, кв. 21, гр. Болярово, общ. Болярово. Продължителност – 36 месеца ( от 07.05.2019 г. до 07.05.2022 г.). Стойност на проекта: 97 694.32 лв. Цел на проекта: изграждане на мултифункционално игрище с ажурна ограда. Спортното игрище е предвидено да бъде с големина 17х27 м. и включващо две тренировъчни полета – за футбол и баскетбол.

IMG_1603Максимален размер на дълга – 48 847 лева за изпълнение на проекта + 19 530 лв. за ДДС = 68 377лв. Условия за погасяване: срок на погасяване до 24 месеца с възможност за предсрочно погасяване без такса. Вид на дълга:  дългосрочен. Източници за погасяване на главницата: плащанията от ДФ “ Земеделие “ по Договора за финансиране. Максимален лихвен процент: Шестмесечен EURIBOR + максимална надбавка от 4,083%. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: Съгласно ценовата политика на фонд „ФЛАГ“ и Управляващата банка. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху вземанията на Община Болярово по договора за финансиране на проекта, Учредяване на залог върху вземанията на община Болярово, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен ДДС, учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Болярово.

Проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово”. Продължителност: 36 месеца ( от 07.05.2019 г. до 07.05.2022 г.). Стойност на проекта: 1 173 159.56 лв. Цел на проекта: повишаване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на уличната настилка, както и осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на участъците в следните населени места: град Болярово, с. Голямо Крушево, с. Малко Шарково, с. Мамарчево, с. Попово, с. Шарково, с. Стефан Караджово и село Воден.

IMG_1624Максимален размер на дълга – 586 580 лева за изпълнение на проекта + 234632 лв. за ДДС = 821 212 лв. Условия за погасяване: срок на погасяване до 30 месеца с възможност за предсрочно погасяване без такса. Вид на дълга: дългосрочен.  Източници за погасяване на главницата: плащанията от ДФ „Земеделие“ по Договора за финансиране. Максимален лихвен процент: шестмесечен EURIBOR + максимална надбавка от 4,083%. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: съгласно ценовата политика на фонд ФЛАГ и Управляващата банка. Начин на обезпечение на кредита: учредяване на залог върху вземанията на община Болярово по договора за финансиране на проекта; учредяване на залог върху вземанията на община Болярово, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен ДДС, учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Болярово.

IMG_1608Проект „Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуващо помещение”. Максимален размер на дълга– 21 229 лева за изпълнение на проекта + 8491 лв. за ДДС = 29 720лв. Условия за погасяване: срок на погасяване до 15 месеца с възможност за предсрочно погасяване без такса. Вид на дълга: дългосрочен. Източници за погасяване на главницата: плащанията от ДФ „Земеделие “ по Договора за финансиране. Максимален лихвен процент: Шестмесечен EURIBOR + максимална надбавка от 4,083%. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: съгласно ценовата политика на фонд „ФЛАГ“ и Управляващата банка. Начин на обезпечение на кредита: учредяване на залог върху вземанията на Община Болярово по договора за финансиране на проекта, Учредяване на залог върху вземанията на община Болярово, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен ДДС, учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Болярово.

IMG_1616Проект „Частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата   в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден, Голямо Крушево от Община Болярово”. Продължителност: 12 месеца. Стойност: 98 652.00 лв. Цел на проекта: изпълнението на проекта е насочено към осигуряване на адекватни условия за живот чрез обновяване на дребна по мащаб културна инфраструктура, а именно – сградите на читалищата в четири от най-големите населени места на общината.

Максимален размер на дълга – 49326 лева за изпълнение на проекта + 19730 лв. за ДДС = 69 056 лв. Срок на погасяване до 15 месеца с възможност за предсрочно погасяване без такса. Вид на дълга:  дългосрочен. Източници за погасяване на главницата: плащанията от ДФ „Земеделие “ по Договора за финансиране. Максимален лихвен процент: шестмесечен EURIBOR + максимална надбавка от 4,083%. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:Съгласно ценовата политика на фонд ФЛАГ и Управляващата банка. Начин на обезпечение на кредита:учредяване на залог върху вземанията на Община Болярово по договора за финансиране на проекта, Учредяване на залог върху вземанията на община Болярово, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен ДДС, учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Болярово.

Проект  „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово”. Продължителност: 12 месеца, стойност на проекта: 51 574.26 лв. Изпълнението на проекта е насочено към стимулиране на социално-икономическото развитие на община Болярово чрез осигуряване на приветлива жизнена среда.

Максимален размер на дълга – 25 787 лева за изпълнение на проекта + 10 315 лв. за ДДС = 36 102 лв. Срок на погасяване до 15 месеца с възможност за предсрочно погасяване без такса. Вид на дълга:  Дългосрочен. Източници за погасяване на главницата: плащанията от ДФ “ Земеделие “ по Договора за финансиране.  Максимален лихвен процент: Шестмесечен EURIBOR + максимална надбавка от 4,083%. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски:Съгласно ценовата политика на фонд ФЛАГ и Управляващата банка. Начин на обезпечение на кредита:учредяване на залог върху вземанията на община Болярово по договора за финансиране на проекта, Учредяване на залог върху вземанията на община Болярово, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен ДДС, учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Болярово.

Проект „Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово”. Продължителност: 12 месеца.  Стойност на проекта: 52 476.65 лв. Цел: осигуряване на адекватни условия за живот чрез обновяване на дребна по мащаб инфраструктура, а именно – рехабилитация на тротоарни настилки в град Болярово, като елемент от техническата инфраструктура. Ремонтът на тротоарните настилки има влияние и върху подобряването на условията за безопасност на движението и върху подобряване на облика на градската среда.

Максимален размер на дълга– 26 239 лева за изпълнение на проекта + 10 495 лв. за ДДС = 36 734 лв. Срок на погасяване – до 15 месеца с възможност за предсрочно погасяване без такса. Вид на дълга:  дългосрочен. Източници за погасяване на главницата: плащанията от ДФ „Земеделие “ по Договора за финансиране. Максимален лихвен процент: шестмесечен EURIBOR + максимална надбавка от 4,083%. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: съгласно ценовата политика на фонд ФЛАГ и Управляващата банка. Начин на обезпечение на кредита: учредяване на залог върху вземанията на Община Болярово по договора за финансиране на проекта, Учредяване на залог върху вземанията на община Болярово, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен ДДС, учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Болярово.

„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на генерирани отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово.” Продължителност – 35 месеца – 31.01.2019 г. до 01.01.2021 г. Стойност  9 691 404 лева, от които съфинансиране – 1 945 153 лв. Съфинансиране от община Болярово – 57 000 лева. Основната цел на проектното предложение е да осигури изграждането на инфраструктура за екологосъобразното управление на отпадъците на територията на РСУО – Елхово и по-специално намаляване на количеството депонирани битови отпадъци. Намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими отпадъци чрез изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени, градински и дървесни отпадъци, генерирани на територията на общините Елхово и Болярово.

Максимален размер на дълга – 170 000 лева за покриване на първоначално допустимите разходи + 300 000 лв. за ДДС = 470 000лв. Срок на погасяване до 36 месеца с възможност за предсрочно погасяване без такса. Вид на дълга:  дългосрочен.  Източници за погасяване на главницата: Плащанията от ДФ „Земеделие“ по Договора за финансиране. Максимален лихвен процент: Шестмесечен EURIBOR + максимална надбавка от 4,083%. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: съгласно ценовата политика на фонд ФЛАГ и Управляващата банка. Начин на обезпечение на кредита: учредяване на залог върху вземанията на община Болярово по договора за финансиране на проекта и учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг.

Проект  „Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в град Болярово”.   Продължителност: 39 месеца. Стойност на проекта: 669 415,07 лв. от които 10 534,96 лв. съфинансиране от община Болярово. Целите на проекта са свързани с подобряване на екологичната обстановка в района и създаване на по добри условия за живот с по-чиста околна среда.

Максимален размер на дълга – 98 000 лева. Срок на погасяване до 12 месеца с възможност за предсрочно погасяване без такса. Вид на дълга:  краткосрочен.  Източници за погасяване на главницата: Плащанията от ДФ “ Земеделие “ по Договора за финансиране. Максимален лихвен процент: шестмесечен EURIBOR + максимална надбавка от 4,083%. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: Съгласно ценовата политика на фонд ФЛАГ и Управляващата банка. Начин на обезпечение на кредита: учредяване на залог върху вземанията на Община Болярово по договора за финансиране на проекта и учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг.

След презентацията кметът на община Болярово Христо Христов сподели, че с този дълг общината по никакъв начин не е ощетена, а напротив – проектите, които ще осъществи ще допринесат за подобряването на живота в общината. На това мнение бяха и общинският съветник Мария Маринова, както и други от присъстващите. Одобряването на този дълг е възможността на общината да осъществят проекти, които ще допринесат за подобряването на живота в много сфери в общината и съгласието на обществеността бе първата стъпка към това.

IMG_1601 IMG_1602 IMG_1615 IMG_1617 IMG_1622 IMG_1623

Лора Величкова

About the Author :

Leave a reply