Общественото обсъждане на бюджет 2016 на Стралджа

DSC00978При непроменена икономическа база новият бюджет на община Стралджа  не обещава висоти или спадове. Очакванията на финансистите са на база  планираните субсидии , при  запазване размера на местните приходи и с лимитиране на разходите  да се постигне едно желано финансово равновесие.

Общественото обсъждане на бюджет 2016 в Стралджа се проведе в присъствието на Живко Ангелов, председател на ОбС, Иван Иванов, зам.кмет, общински съветници, кметове и км.наместници, ръководители на учебни, социални, здравни заведения, представители на НПО и бизнеса, граждани. След въведението на Койка Тодорова, зам.кмет, в представянето на най-важния финансов документ взеха участие експерти от  „Местни данъци и такси”,  ТСУ, „ИДОС”, „Образование и култура”.

DSC00975За 2016г. от собствени приходи се предвижда да постъпят малко над 2 млн.лв. Предвидено е от общински такси, без ТБО, да постъпят 241 570 лв. Не се предвижда промяна в размерите на такси за ползване на детски градини и ясла, ДСП, ползване на пазари,  административни, технически  услуги  и др. общински такси. Очакваните постъпления от ТБО за 2015 г. е 600 000 лв., а в новата план-сметка са предвидени 584 300 лв.

От републиканския бюджет се предвижда да постъпят субсидии в размер на 1 549 600 лв. от които  за КР  439 700 лв. и 1 109 900 лв. като изравнително субсидия.   Недопускането на  евентуално увеличение на местните данъци и такси може да се приема като желание на новото ръководство да осигури  спокойствие за данъкоплатците и устойчиво местно управление през годината.

Като цяло проектът за местни дейности  за 2016 г. възлиза на  3 955 500 лв. при очаквано изпълнение за 2015 г. 3 954 300 лв.

Общинска администрация  и през новата година ще предприема действия за повишаване събираемостта  чрез традиционните методи и форми на работа като основната част се пада на текущия и последващ контрол.

Заложените постъпления в бюджет 2015 от общинска собственост  възлизат на 760 000 лв. Те се формират най-вече от приходи от продажби , от наеми общинско имущество , наеми общинска земя  и др.

Тази година се очакват и приходи от общински пътища.

Вниманието  към новия главен финансов документ на общината, който  се определя като консервативен,   основно е към разходната му част. В тази връзка финансистите обещават  приоритетно внимание към обезпечаване на действащите проекти и осигуряване финансови възможности за кандидатстване с нови.

Разходите за местни дейности и дофинансиране на някой от делегираните от държавата дейности се предлага да бъдат  3 955 500 лв. като само за местните дейности са предвидени 3 342 800 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности  612 700 лв. Този размер спрямо първоначалния бюджет за 2015г. бележи  намаление с 13 %, спрямо уточнение бюджет намалението е с 8 % и спрямо очакваното изпълнение на 2015г. е на същото равнище.

About the Author :