Обществена трапезария в Болярово

346AОбщина Болярово продължава работата по проекта за предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария” до края на април 2014 г. Тя спечели този проект през 2009 г., той  се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила” при МТСП. Чрез обществената трапезария се осигурява помощ и подкрепа за най-уязвимите хора. По проекта се подпомагат 40 лица от град Болярово и селата Попово, Воден, Мамарчево, Голямо Крушево и Ружица. В периода 2 януари –  30 април 2014 г. всеки работен ден на потребителите ще им бъде предоставян топъл обяд, включващ: супа, основно ястие и хляб. Храната ще се приготвя, както и досега, в Домашен социален патронаж. Целевите групи, които се подпомагат по проекта са: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност); скитащи и бездомни деца и лица.

Лора Величкова

About the Author :