Обществена трапезария в Болярово

346AИ през настоящата 2014 година в община Болярово продължават дейностите по предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария” по проект, финансирани от Фонд „Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика. Разкриването на Обществена трапезария в община Болярово е значим проект за всички жители на общината ни и най вече за хората, ползващи тази услуга – лица и семейства на месечно подпомагане по чл. 9 от ППЗСП; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.

Услугата стартира през декември 2009 година чрез проект, финансиран от Министерство на труда, чиято основната цел е осигуряване на помощ и подкрепа през тежкия зимен сезон на уязвими групи хора.

Безплатната трапезария за хора в неравностойно социално положение от общината се реализира вече пет години по проект „Обществени трапезарии в община Болярово” Към настоящия момент услугата се предоставя на 40 потребители по проекта в 8 населени места – гр. Болярово и селата Ружица, Голямо Крушево, Голямо Крушево, Стефан Караджово, Попово, Мамарчево, Малко Шарково, Воден.

В периода от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г. ще бъде доставяна безплатно храна на 40  потребители от уязвими социални групи, с постоянен или настоящ адрес в 8 населени места на територията на общината.

Стойността на един храноден за едно лице е 2,30 лв. и включва разходи за храна за обяд – супа, основно ястие и хляб, както и други разходи, свързани с предоставянето на услугата, като транспорт, консумативи. Допустимите целеви групи по проекта са: лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства с минимални пенсии.

Заедно с услугата „Обществена трапезария”, общината предоставя и услугата „Домашен социален патронаж” местна бюджетна дейност, финансирана със собствени средства във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 524 “Домашен социален патронаж”, с местонахождение гр. Болярово, ул. „Георги Димитров” №16 и капацитет 180 потребители от гр. Болярово и селата на територията на общината,  като по този начин се осигурява достъп до социална подкрепа в 12 населени места от общината.

Жителите на общината обитават 20 населени места на големи разстояния. Все повече нараства социалната изолация на болните и самотни хора, за които ежедневието е изключително тежко. Пенсионерите на територията на община Болярово са над 1500 души, голям процент от тях са с влошено здравословно състояние и без близки родственици. Домашния социален патронаж ще обслужва възрастните хора в града и още 11 села в община Болярово.

About the Author :