Обучения на педагози

???????????????????????????????На 7 и 8 юни 2014 г. в хотел „Плаза” в Бургас, се проведе двудневно специализирано изнесено обучение на педагози за работа с деца и родители в мултиетническа среда по проект „Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община “Тунджа”.

В обучението, организирано в три тематични модула, участваха 45 педагози от детските градини от община „Тунджа” – партньори по проекта и 5 от членовете на екипа за организация и управление на проекта на общинско ниво.

DSC01346В програмата бяха включени теми за спецификата на смесената група в детската градина в малкото населено място като модел на интегрирано обучение на деца от различни възрасти и етноси; за взаимодействието с родителската общност като основа за успешна социализация децата от етническите малцинства.

В рамките на третия модул: „Интегрирано/приобщаващо обучение и възпитание на деца от етническите малцинства – нови интерактивни билингвистични технологии за усвояване на български език от деца, за които българския език не е майчин” бяха коментирани въпросите за интерактивните методи и техники за обучение и диалог в мултиетническа среда в системата на предучилищното образование, както и различни педагогически технологии за взаимодействие с децата от ромския етнос в детската градина в малкото населено  място.

Участниците в обучението бяха консултирани от експертите – лектори и разработиха в работни групи проекти на обща програма за провеждане на допълнителни занимания по образователно направление „Български език и литература” за деца от ромския етнос в групите за  задължителна предучилищна подготовка. Всяка група представи и защити своя проект на програма.

След обучението проектите на програмите ще получат експертиза и от лекторите.

По една от програмите педагозите ще проведат допълнителни занятия  с деца в подготвителна група от етническите малцинствени групи за повишаване на тяхната готовност за постъпване в първи клас „Готови за училището, което ни очаква”.

По проекта ще работят общо 10 групи за деца от етническите малцинства в задължителна предучилищна възраст в детските градини – партньори по проекта.  Всяка група ще включва от 4 до 8 деца от целевата група. Педагозите, работещи с децата в групите ще прилагат приобщаващо обучение и възпитание на деца от етническите малцинства чрез нови интерактивни билингвистични технологии за усвояване на български език от деца, за които българския език не е майчин”, които силно са застъпени в Програмата. В края на проекта ще бъде извършена оценка на Програмата и нейната приложимост в детските градини и отчетени постигнатите чрез нея резултати  в 10-те групи. Заедно с адаптираната програма,  в групите за допълнителна подготовка на децата, чийто майчин език не е български, ще бъдат използвани интерактивни технологии и образователен софтуер (мултимедийни образователни програми), като за целта по проекта са осигурени преносим компютър на всяка детска градина -партньор, 3 мултимедии общо за нуждите на проекта, както  и  необходимите материали и консумативи  за провеждане на допълнителната подготовка.

Допълнителни занимания по проекта след обучението ще бъдат организирани и за децата на възраст между 3 и 4 г. от ромските етнически малцинства в общо 12 групи в детските градини – партньори по проекта. Чрез допълнителната работа с тях в предучилищната образователна среда децата от ромски етнически произход ще разширяват и обогатяват своя речник от думи, като по този начин ще преодолеят езиковата бариера и общуват по-ефективно със своите връстници.

На 14 и на 15 юни, както и на 20-21 юни 2014 г. престоят да се проведат други две изнесени двудневни обучения на 30 педагогически специалисти от 18-те детски градини на територията на община „Тунджа” – партньори, за работа в 23 творчески ателиета „Заедно” по проекта .

About the Author :