Обучение по проект

Pomorie 030Първото изнесено обучение на служители по проект „Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол” се проведе на 28 и 29 юни в гр. Поморие. Конкретната тема на обучението бе „Обвързаност на личните цели на служителите с целите на администрацията като гаранция за ефективност и ефикасност в работата на Областна администрация Ямбол”, а организатор – фирма „Адженда Тренинг Солюшънс” ООД.

В рамките на курса служителите получиха знания за това как да управляват и организират работното си време, за да изпълнят максимално бързо и качествено поставените задачи, как да планират ефективно целите си, използвайки различни стилове на планиране и как да се постигне съответствие между работата на всеки служител със стратегическите цели на администрацията.

Pomorie 076Обучението е част от проект „Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол” по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд /договор № А13-22-21/22.04.2014 г/. Общата цел на проекта е повишаване на професионалната квалификация и компетенции на експертите в администрацията, съобразно техните служебни задължения и нужди от надграждане на знания.

About the Author :