Обучение на училищни медиатори в община „Тунджа”

???????????????????????????????На 26 и 27 ноември в община „Тунджа” се проведе обучителен семинар с лицата, определени да работят като училищни медиатори в средищните училища на общината по проект „Училищните общности – модел на родителска активност в малките населени места”, договор № БС-33.14-3-006/30.09.2015 г. Проектът е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерството на образованието и науката. Той е на стойност 14 766,00 лв. и се изпълнява от община „Тунджа” съвместно с училищните колективи и родителските общности в осемте средищни училища.

Обучението се води от външен лектор и протече по утвърдена програма и методология. То бе разделено на четири модула:

  • Ефективни модели на работа с родителите;
  • Ролята на училищния медиатор в училищната общност и взаимодействие с педагогическия екип;
  • Работа с деца, застрашени от ранно напускане на училище; Модериране на дейността на училищни родителски клубове – примерни теми за дискусии, беседи, консултации. Организация дейността на клубовете.

Всички участници получиха материали, които им дават повече информация за покриваната от обучението тема. Семинарът приключи с провеждането на тематичен изпитен тест за установяване на придобитите знания и умения.

След приключване на обучението участниците получиха сертификат. От 1 декември с тях ще бъде сключен договор и в продължение на седем месеца те ще работят с децата, обхванати в целодневна организация на учебния труд и с техните родители.

 

 

About the Author :