Обучение на педагози

???????????????????????????????На 14 и 15 юни 2014 г. в хотел „Златна ореша” – Жеравна се проведе двудневно специализирано обучение на 30 педагози от 18-те детски градини на територията на община „Тунджа” – партньори, за работа в 23 творчески ателиета „Заедно” по проект  Дъга на толерантността – образователна интеграция на децата от етническите малцинства в детските заведения от община Тунджа”.

Обучението е свързано с  Дейност 9 на проекта: Сформиране на творчески ателиета „Заедно” за работа с деца от етническите малцинства и с децата от български етнически произход в направления: фолклор и традиции на различните етноси; игрова култура и пресъздаване /детски театър и драматизация/ и направление приложни дейности.

Програмата за първото двудневно изнесено обучение беше ориентирана към спецификата на ромската култура и идентичност – семейни обичаи, празници и обреди;  ценности и традиции;  образи на ромската култура и отношенията  между културите на различните етноси.

По проекта ще работят общо 23 творчески ателиета „Заедно”, като целта е да бъдат въведени адекватни ефективни и ефикасни форми на работа с децата от етническите малцинства за разкриване и развитие на техните творчески умения и социални компетенции. В творческа и приобщаваща среда децата от различните етноси ще бъдат насърчени за общуване, себеизява и себеутвърждаване в общността. Заедно с това ще се работи за повишаване на детската мотивация за включване в учебната и възпитателна работа.

На 20-21 юни 2014 г. престои да се проведе второто двудневно обучение по дейността на проекта, което е насочено към овладяване от педагозите на техники за развиване на умения за общуване и толерантност между децата в групата/ателиетата чрез развиващи игри, драматизация, приложни дейности, словесно-изпълнителски дейности в мултикултурна среда. Специален фокус ще бъде поставен и върху организацията на образователната среда с цел стимулиране активността на децата, развитието на малкото дете чрез игра и занимания с различни видове материали.

About the Author :