Обучение на педагогически специалисти за действие при бедствия и кризи

1 Ямболската червенокръстка организация проведе поредно обучение за професионалисти в сферата на образованието от НУ “Проф. Нойков“ – гр. Ямбол по програмата на  БЧК: „Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения, свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа долекарска помощ“.

       Програмата е вписана в информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти със Заповед № РД 09-2815/2017г. на Министъра на образованието и науката и има за цел повишаване личната подготовка, практическите умения и навици на педагогическия и непедагогически персонал по защита от природни бедствия, аварии и пожари и оказване на първа долекарска помощ.

2В продължение на два дни двадесет педагогически специалисти усвояваха знания за потенциалните опасности от природни бедствия за Ямболска област и страната, причините за тяхното възникване, рискове и мерки за превенция и защита. Поставен бе акцент върху пожарната безопасност, организацията и провеждането на евакуация на децата и учениците в условията на задимена среда.

Специално внимание бе отделено на най-често срещаните случаи, свързани с рисковете на училищната и извън училищната дейност. Участниците усвояваха знания и практически умения по оказване на първа помощ при травми и злополуки, причинени от различни инциденти:   кръвоспирания, обездвижване, прилагане на основни животоспасяващи техники при  шокови състояния, спиране на сърдечната дейност и дишането.

Обучението се проведе от водещи обучители на БЧК, като на всеки педагогически специалист ще бъде присъден един квалификационен кредит, съгласно системата за повишаване квалификацията на педагогическия персонал.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :

Leave a reply