Обучение „Заедно можем” по проект „Училище в действие”

 

„Тунджа”, 06.07.2021 г.

На 1 и 2 юли 2021 година в село Симеоново се проведе двудневно изнесено обучение „Заедно можем”  по проект „Училище в действие”, в който взеха участие педагогически специалисти, родители и доброволци от училищата в село Веселиново и село Завой.

 

Обучението се ръководи от психолог-фасалитатор –  Иван Ангелов, който чрез презентационни и дискусионни методи запозна присъстващите с  целта на срещата. Обучителният панел беше разположен в два блока и структуриран по начин, който провокира участниците към активност, балансиран практически подход, интерактивни форми на работа с обратна връзка.

 

Теоретичните блокове бяха кратки и пряко свързани с груповата динамика.  Времето за  работа  даде възможност да  се  подготвят и проведат разнообразни и взаимно допълващи се дейности по темата – работа в малки групи, дискусии, ролеви проигравания, обсъждане на ситуации и др.

Специфичната цел на обучителния семинар беше да се отвори пространство за дискусия, да се провокират родители и учители към взаимно сътрудничество.

 

About the Author :