Обучена администрация

11.6.2014 038aС финална пресконференция приключи изпълнението на проект „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Областна администрация Ямбол за качествено административно обслужване” по ОП „Административен капацитет”.  Пред представители на институции, общини и регионални медии бяха представени изпълнените дейности и постигнати резултати.

Пресконференцията беше открита от заместник – областния управител на област Ямбол Иван Иванов, който подчерта удовлетворението си от успешно реализирания проект. „Основната цел на проекта е постигната – служителите на Областна администрация преминаха редица обучения и надградиха познанията си, което допринася за по-доброто и ефективно обслужване на граждани”, заяви той.

Подробности за приключилите дейности представи главният секретар на ОА Ямбол и ръководител на проекта Павлина Пенева. В рамките на 12-те месеца, в които се изпълнява проекта, всички 27 служители на администрацията са завършили обучения към Института по публична администрация /ИПА/, като темите на курсовете са в най-различни сфери – от финансово и стопанско управление, през управление на държавната собственост, до прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация.

Освен 22-те обучения към ИПА, служителите се включиха и в 3 изнесени обучения на тема „Екипна и лична ефективност”, „Енергийно планиране и управление. Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради. Технически паспорти” и „Мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие и методология за разработване на Областни стратегически документи”.

В резултат на проведените обучения, служителите усъвършенстваха професионалните си компетентности и повишиха уменията си за работа в екип, което е предпоставка за по-качествено административно обслужване.

Проект „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в Област администрация Ямбол за качествено административно обслужване” се изпълнява по ОПАК, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Бюджетът в размер на 54 192, 98 лв. е осигурен със съфинансиране от ЕС чрез Европейския социален фонд, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № ЦА-12-22-16/05.07.2013.

 

About the Author :