Образование в област Ямбол през учебната 2020/2021 година

Ямбол, 19.05.2021 г.

Предучилищно образование

Към 1.12.2020 г. в област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор, като в сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. В тях са записани 3 608 деца, от които 1 815, или 50.3% са момчета.

Броят на детските групи е 159 и нараства с 1.3% спрямо предходния период.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1, се увеличава до 76.8%,  или с 1.8 процентни пункта повече спрямо учебната 2019/2020 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 190, като за градовете е 203, а за селата – 152. Една група се формира средно от 23 деца, съответно – 24 в градовете и 18 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 329, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 0.6%.

Общо образование

Към 01.10.2020 г., учебни занятия в област Ямбол се водят в 33 общообразователни училища, като в сравнение с предходната година броят им остава същият. Броят на учениците в общообразователните училища е 9 779.

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ямбол по класове показва, че в начален етап на основното образование (I – IV клас) са обхванати общо 4 271 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V – VII клас) се учат 3 640 ученици, а тези в VIII – XII клас са общо 1 868.

 

През учебната 2019/2020 година 159 ученици в основно образование са напуснали общообразователните училища. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 99, или 62.3%,  следван от дела напусналите по семейни причини – 38, или 23.9%, и на напусналите поради нежелание да учат – 16, или 10.1%.

През 2020 г. основно образование в общообразователните училища на област Ямбол са завършили 1 021 ученици, а средно образование – 346 ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 80.8%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 88.6%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2020/2021 г., са 931. 

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 г. в област Ямбол, се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование.

През учебната 2020/2021 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 285.

През 2020 г. средно образование в професионалните училища с диплома са завършили 383 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

  • 118 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;
  • 193 ученици са придобили трета степен професионална квалификация.

 

Висше образование

 

През учебната 2020/2021 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” във факултета „Техника и технологии” – гр. Ямбол, към Тракийски университет – Стара Загора, се обучават 765 души като спрямо предходната учебна година броят им намалява с 2.7%. В състава на студентите преобладават мъжете – 69.4%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял се увеличава с 0.6 процентни пункта.

През 2020 г. диплома за висше образование са получили общо 213 студенти, от които 63.4% са мъже. В сравнение с предходната учебна година броят на дипломираните намалява с 0.9%. От общия брой завършили висше образование, 59.2% са придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” и 40.8% са придобили образователно-квалификационна степен “магистър”.

През учебната 2020/2021 година студентите са обучавани от 69 преподаватели, като спрямо предходната година техният брой намалява с 9, или с 11.5%.

About the Author :

Leave a reply