Образованието през призмата на статистиката

uchenici_7klas_610Предучилищно образование

През учебната 2013/2014 г. самостоятелните детски градини с директор са 32 като броят им в сравнение с предходната учебна година се запазва.

Броят на детските групи е 160 и нараства с 5.3% спрямо предходния период

Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2013/2014 г., е 3 982, което е с 4.9% повече в сравнение с предходната учебна година. Преобладава относителния дял на момчетата – 51.9%.

Обхватът на децата в детските градини нараства с 4.7 процентни пункта, като достига 80.6%.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 124. Средният брой деца, формиращи една група, остава непроменен спрямо предходната учебна година и е 25.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 322, в т.ч. детските учители, които са 308. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 2.9%.

Общо образование

В началото на учебната 2013/2014 г. учебни занятия се водят в 36 общообразователни и специални училища в област Ямбол, от които 4 начални, 25 основни (в т.ч. 2 специални – 1 за деца с умствена изостаналост и 1 социално-педагогически интернат), 4 гимназии (в т.ч. 1 непрофилирана, 1 с чуждоезиково обучение, 1 природоматематическа, 1 хуманитарна) и 3 средни общообразователни училища (СОУ).

В сравнение с предходната учебна година общият брой и разпределението на общообразователните и специалните училища по профил и вид се запазват непроменени.

През учебната 2013/2014 г. броят на учениците във всички общообразователни и специални училища е 11 401. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование се увеличава с 0.6%. През 2013 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 815 ученици. Те са с 11.2% по-малко от завършилите през предходната година. През същата учебна година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 422 души. В сравнение с предходната година броят им намалява с 4.5%.

Учителите (без директори и помощник-директори с преподавателска заетост) в общообразователните и специалните училища през учебната 2013/2014 г. са 728, или с 0.3% по-малко в сравнение с предходната учебна година.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2013/2014 г. се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование в област Ямбол.

Във всички училища броят на паралелките е 133. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 3 194 и в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 3.2%.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 58.9% от общия брой на учениците. От новоприетите 917 ученици относителният дял на момчетата е 55.8%.

През настоящата учебна година учителите (без директори и помощник-директори с преподавателска заетост), които работят в професионалните училища, са общо 221, като преобладаващата част от тях – 67.9%, са жени. Спрямо предходната година учителският състав остава непроменен.

През 2013 г. с диплома за средно образование от спортните училища и професионалните гимназии са завършили 559 души, а втора и трета степен професионална квалификация са придобили съответно 108 и 372 души.

В професионалните училища и паралелки с прием след VI, VII и VIII клас първа степен професионална квалификация  завършили основно образование са 52 ученици.

Висше образование

 

Във Факултет „Техника и технологии” – Ямбол, към Тракийски университет – Стара Загора, броят на записаните за придобиване на висше образование (образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”) се увеличава с 12.8% и достига 827 души през 2013/2014 учебна година. В състава на студентите преобладават мъжете – 64.9%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял намалява с 0.6 процентни пункта.

Учебната 2013/2014 г. е първата, в която студенти са завършили, образователно-квалификационна степен „бакалавър”, като общият им брой е 163.

Преподавателите са 82, в т.ч. на постоянен договор – 52. В състава на преподавателите също преобладават мъжете – 54.9%. Броят на преподавателите нараства спрямо предходната година с 12.3%, а относителният дял на мъжете преподаватели се увеличава с 1.5 процентни пункта.

About the Author :