Образованието през призмата на статистиката

photo_verybig_362877Предучилищно образование

През учебната 2014/2015 г. самостоятелните детски градини с директор в област Ямбол, са 19 като броят им в сравнение с предходната учебна година намалява с 40.6%.

Броят на детските групи е 160 и остава непроменен спрямо предходния период.

Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2014/2015 г., е 3 976, което е с 0.2% по-малко в сравнение с предходната учебна година.

В общия брой на настанените деца, относителният дял на момчетата е 51.7%, а на момичетата – 48.3%.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, се увеличава до 80.9%, като увеличението в сравнение с предходната година е с 0.3 процентни пункта.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 209 през учебната година и е нараснал с 68.2% спрямо предходната година, когато е бил 124. Средният брой деца, формиращи една група, остава непроменен спрямо предходната учебна година и е 24.9.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 331, в т.ч. детските учителки са 312. В сравнение с предходната учебна година, общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 2.8%, в т.ч. броят на детските учителки – с 1.3%.

Общо образование

От началото на учебната 2014/2015 г., в област Ямбол се водят учебни занятия в 35 общообразователни и специални училища, от които 4 начални, 23 основни (в т.ч. 1 специалнo за деца с умствена изостаналост), 4 гимназии (в т.ч. 1 непрофилирана, 1 с чуждоезиково обучение, 1 природоматематическа, 1 хуманитарна) и 4 средни общообразователни училища (СОУ).

В сравнение с предходната учебна година техният общ брой намалява с едно специално училище, или с 2.8%.

През учебната 2014/2015 г. броят на учениците в общообразователните и специални училища е 11 423, като в сравнение с предходната учебна година същият се увеличава с 0.2%.

През 2014 г. завършилите основно образование в общообразователните училища на област Ямбол са 912 ученици. Те са с 11.9% повече от учениците, завършили предходната година.

През учебната 2014/2015 г. диплома за завършено средно образование в общообразователните училища на областта, са получили 396 души. В сравнение с предходната година броят им намалява с 6.2%.

Учителите (без директори и помощник-директори с преподавателска заетост) в общообразователните и специалните училища са 722 през учебната 2014/2015 г., или с 0.8% по-малко, в сравнение с броя им през предходната учебна година.

Професионално образование и обучение 

Професионалното образование и обучение през учебната 2014/2015 г. в област Ямбол, се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование. Техният брой остава непроменен в сравнение с предходната учебна година.

Броят на паралелките в училищата за професионално образование и обучение е 138. Общият брой на учащите в тях е 3 303 и в сравнение с предходната учебна година нараства с 3.4%.

В професионалното образование преобладават момчетата – 58.9% от общия брой на учениците. От новоприетите 894 ученици относителният дял на момчетата е 59.4%.

През учебната 2014/2015 г. учителите (без директори и помощник-директори с преподавателска заетост), които работят в професионалните училища, са общо 208, като спрямо предходната година намаляват с 5.9%.

През 2014 г. с диплома за средно образование от спортните училища и професионалните гимназии са завършили 496 души.

Втора и трета степен професионална квалификация през 2014 г. са придобили съответно 118 и 231 души.

В професионалните училища и паралелки с прием след VI, VII и VIII клас 32 ученици са получили първа степен професионална квалификация, а завършилите основно образование в паралелки с прием след VI и VII клас, са 47 ученици.

Висше образование 

Във Факултет „Техника и технологии – гр. Ямбол, към Тракийски университет – Стара Загора, броят на записаните за придобиване на висше образованиебразователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”) се увеличава с 5.4% и достига 872 души през 2014/2015 учебна година. В състава на студентите преобладават мъжете – 63.3%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял намалява с 1.6 процентни пункта.

Учебната 2014/2015 г. е втората по ред за Факултет „Техника и технологии”гр. Ямбол, към Тракийски университет – Стара Загора, в която студенти са завършили образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” и първата, в която студенти завършват ОКС „магистър”, като общият им брой е 152. В сравнение с предходната учебна година техният брой намалява с 6.7%.

Преподавателите са 99, в т.ч. на постоянен договор – 54. Броят на преподавателите нараства спрямо предходната година с 20.7%.

About the Author :