Образованието като ценност

IMGP2586На 29 май 2017 година по проект  „Заедно да учим и творим” (финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове) по Дейност 6: „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“, т. 1 Съвместни тренинги на учители, родители и ученици на тема „Образованието като ценност” се проведе среща–тренинг с модератор Георги Бодуров, виден деятел на образователния фронт от областен мащаб, съавтор на книгата „Училището”, проследяваща развоя на образователното дело в Ямболска област.

На срещата присъстваха: ученици от ОУ „Стефан Караджа”, директорът Д. Карагьозова и учители от ОУ „Стефан Караджа”, родители на ученици, ръководителят и координаторът на проекта.

Интересен и духовит събеседник, ерудиран лектор и одухотворена личност, Георги Бодуров бързо „превзе” своята многобройна аудитория в с. Стефан Караджово. Учениците бяха разделени на две групи. Те трябваше да мотивират своите отговори на умело поставения от модератора въпрос: учениците трябваше да дадат поне три предложения към учителите и училищното ръководство, за да стане училищната обстановка и учебния процес още по привлекателен за тях.

Послания към родителите трябваше да бъдат отправени от групата на участващите в тренинга учители. От своя страна присъстващите родители също формулираха своите препоръки към учителите, обучаващи децата им.

Учителите трябваше да предложат поне три послания към родителите за тяхното съдействие за повишаване авторитета на училището и утвърждаване на знанието като основен елемент на ценностната система на децата и учениците.

Родителите трябваше да дадат поне три препоръки към учителите, за да бъдат децата и учениците по-активни и по-успяващи в училище.

Много неща научиха в този ден наистина участниците: че чрез образованието не само се получават знания, но и се формират качества, затова то трябва да бъде ефективно; учителят трябва да умее да уважава своите ученици, а родителят – да научи детето си да цени труда на учителя, да се отнася с почит към него; чрез своята оценъчна система учителят преценява цялостно учениците си, а това е сложна дейност; държавата е най-отговорна за образованието на една нация, защото то засяга всеки човек в тази държава; младите хора днес трябва да бъдат научени да подбират и систематизират потоците от информация, които ги заливат в нашето съвремие.

Доста въпроси бяха зададени към обучаващия – от учителите и директора Дора Карагьозова, Димитър Дичев, Мария Драганова, а и от родителите.

След приключване на тренинга всички получиха 65 пакета с храна и напитки, кетъринг, осигурен от Компания за ефикасна подкрепа, гр. Ямбол по проекта „Заедно да учим и творим” № BG05M2OP001-3.002-0063. От фирмата децата получиха химикалки, меки папки с листи и брошури на тема Образованието като ценност, информация, разясняваща термина „ценност” и образованието като сложна система; информация относно задачите на съвременното училище.

IMGP2570 IMGP2572 IMGP2587 IMGP2593

About the Author :

Leave a reply