Обмен на добри практики

IMGP5659На 24 март 2014 година имах приятната възможност да присъствам на заключителна пресконференция по проект BG051PO001-7.0.07-0192. Конференцията се проведе в София, а участие взеха представители на различни медии, общини и организации.

Проектът  „Обмен на опит и добри практики в провеждането на информационни кампании за разделното събиране и третиране на отпадъци – Еко Трейн” е с продължителност 12 месеца и бюджет 283 хил. лв., бенефициент е „Екобулпак” АД, а партньори са: „Компания де Идеас Анонимас – Медия” – Португалия и „Ивет Зоун”ООД – България. Общата цел е изграждане на платформа за пренос на идеи за подобряване на образованието, обучението и квалификацията на работещите за ефективен преход към „зелена” икономика. Специфичните цели на проекта са: развитие на човешките ресурси в медиите и организациите (вкл. фирми, общини, НПО), свързани с процеса по управление на отпадъци; обмяна на международен опит, знания и добри практики при организацията и провеждането на ПР и информационни кампании в областта на разделно събиране и третиране на отпадъци като елемент на „зелената икономика”. Целевите групи са: журналисти от български медии, които подготвят информационни материали за „зелената” икономика и организации, осъществяващи информационни кампании; лица, занимаващи се с връзки с обществеността в организации (вкл. фирми, НПО, общини и служители на „Екобулпак” АД), свързани с процеса по управление на отпадъци.

Конференцията откриха Георги Славчев (прокурист на „Екобулпак” АД и Кристина Златанова (ръководител на проекта). Те запознаха присъстващите с дейностите по проекта. След това Александър Иванов (младши експерт от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите към Министерството на околното среда и водите) запозна присъстващите със законодателната рамка за управление на биоотпадъците в България.

Анализ за текущото състояние и тенденции в развитието на „зелената” икономика на Португалия и на България представи Евгений Иванов, генерален мениджър на „Евроконсултантс България” АД.

Георги Славчев направи подробна презентация като представи системата за разделно събиране на „Екобулпак” АД  и нагледни примери от опита и работата на дружеството, както и примери за организирани информационни кампании от дружаството.

Фабиана Гомеш от „Компания де Идеас Анонимас – Медия” – Португалия представи португалския опит в управлението на отпадъците (нормативна рамка, съществуващи практики, изградена инфраструктура), както и добри практики от Португалия при организиране на информационни кампании за разделно събиране и третиране на отпадъци. Колегата й Андре Монтейро също направи интересна презентация на тема „Как да организираме добра информационна кампания”.

Всеки от участниците получи „Наръчник с добри практики и работещи подходи за въвеждане на иновативни методи и подходи в България при организиране и провеждане на информационни кампании в областта на разделната третиране на отпадъци”. Интересни бяха примерите и практиките, както и наръчника. Надявам се да имам възможност да участвам в кампания, организирана в общината на тази или друга екологична тема.

Лора Величкова

 

About the Author :