Област Ямбол произвежда 1 % от БВП на страната

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Ямбол през 2020 г. възлиза на 1 217 млн. лв. по текущи цени и е с 1.1% повече в сравнение с 2019 година. Делът на БВП за област Ямбол е 1.0% от общо произведения за страната.

По БВП на човек от населението област Ямбол се нарежда на осемнадесето място с 10 410 лв., след област Шумен – с 10 475 лв. и преди област Благоевград – с 10 381 лева. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 38 891 лв., а с най-ниско област Силистра – 8 307 лева.

Брутната добавена стойност (БДС) за област Ямбол през 2020 г. е 1 055 млн. лв. по текущи цени.

Относителният дял на добавената стойност в сектора на услугите достига до 62.4%, или с 4.3 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Относителните дялове на добавената стойност, реализирана от аграрния сектор и индустрията намаляват спрямо 2019 година съответно с 0.2 и 4.1 процентни пункта, до нива 11.5 и 26.1%.

 

About the Author :

1 Comment to “Област Ямбол произвежда 1 % от БВП на страната”
  • анонимен
    February 23, 2022 - Reply

    Реално продукцията ни е много по-голяма,но Белла,Палфингер,Миролио, Туна алуминиум, Лидъл в Кабиле, Нухелт, Грейнстор,Комакс,Топ Консерв и много други производства работят на наша територия,но не са наши и се водят извън Ямболска област. Така е и с хипермаркети ,ритейлпарковете,енергото и много още на наша територия,където внасяме пари и купуваме,а се водят също вън от нашата област. Само части от Язаки и Папаз олио имат дъщерни производства вън,но те не кмпенсират ни най-малко тези ,които са при нас,а отчитаме навън. Затова тези статистики не отразяват точно на място какво произвеждаме и услуги правим и колко работници ангажираме. В случая сме губещи с това нереално отчитане,загото реално сме силни произведители.

Leave a reply