Област Ямбол е на 16-то място по заплати през първото тримесечие на 2020 г.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на март 2020 г. са 27.8 хиляди по предварителни данни на националния статистически институт.  Спрямо края на декември 2019 г. наетите лица намалява с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 2.3%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на март 2020 г. в обществения сектор са 6.8 хил., а в частния – 21.0 хиляди. Спрямо края на декември 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.8%, а в частния сектор намаляват – с 0.7%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.1%, докато в частния сектор намаляват с 3.1%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на март 2020 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.1% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 9.3%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за януари 2020 г. е 1 006 лв., за февруари – 1 006 лв., и за март – 1 008 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата е 1 007 лв., като спрямо предходното тримесечие намалява с 1.6% и е с 310 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 165 лв., а в частния – 955 лева (фиг. 1).

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Държавно управление“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности“.

През първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата нараства с 8.2%, в обществения сектор – с 11.2%, а в частния – със 7.0%.

През първото тримесечие на 2020 г., област Ямбол е на 16-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 805 лв., София – 1 249 лв. и Враца – 1 215 лв., а най-ниско в областите Благоевград – 867 лв., Видин – 874 лв. и Силистра – 912 лева. (фиг. 2).

About the Author :

Leave a reply