Областният управител определи пожароопасния сезон в горските територии на област Ямбол

d.ivanovНа основание Закона за администрацията и  Закона за горите, с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии, областният управител определи за пожароопасен сезон в горските територии на област Ямбол времето от 15.03.2016 г. до 15.11.2016 г.

През посочения период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи дейности на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища).

Териториалните поделения, Държавни горски стопанства, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии се казва още в заповедта.

Горски стопанства, кметове, земеделски стопани трябва да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа.

Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, да спазват правилата за пожарна безопасност. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях. Командирите на военни формирования при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване е записано в заповедта на областния управител.

Органите по пожарна безопасност и защита на населението и териториалните структури на Изпълнителната агенция по горите да спират дейности или експлоатацията на

Машини и съоръжения в горските територии, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникване на пожари ще могат да бъдат спирани от дейност от органите на пожарна безопасност и защита на населението и структурите на Изпълнителна агенция по горите. Същите самостоятелно или съвместно ще осъществяват контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии. Кметовете на общини и кметства имат задължението да организират по места денонощна телефонна връзка с органите по пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.

Контрол по изпълнението на заповедта е възложен на Иван Йоргов – заместник-областен управител на област Ямбол.

About the Author :