Областният управител обяви пожароопасния сезон в горските територии

IMG_9661Със своя заповед областният управител Димитър Иванов обяви пожароопасния сезон в горските територии в област Ямбол. Пожароопасният период обхваща времето от 01.04.2015 г. до 30.10.2015 г.

Заповедта се издава в съответствие с изискванията на Закона за администрацията и Закона за горите и има за цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии.

Съгласно Заповедта на областния управител, в пожароопасния сезон се забранява палене на открит огън в близост от 100 метра от границите на  горските територии. Изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места.

Директорите на териториалните поделения – ДГС при Югоизточно държавно предприятие – гр.Сливен, кметовете на общини и кметства от областта, собствениците и ползвателите на горски територии, ръководителите на обекти, разположени в тях, да проверят състоянието на наличните в тези територии противопожарни хидранти, водоеми и противопожарни депа, като предприемат мерки за възстановяване на неизправните.Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

Командирите на военни формирования при провеждане на полеви занятия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари или за своевременното им потушаване.

В заповедта е регламентирано още кметовете на общини и кметства да организират по места денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на заместник-областния управител Иван Йоргов.

 

 

About the Author :