Областният управител допусна нова спешна мярка на община Ямбол – за линията Ямбол-Варна

avtogaraСамо седмица след като областният управител на област Ямбол направи отказ за „спешна мярка“ на община Ямбол за отдаване без процедура на автобусна линия Ямбол – Варна, поради достатъчно време до изтичане на договора и възможност за провеждане на обществена поръчка, кметът на Ямбол отново поиска разрешаване на „спешна мярка“ за същата линия с нови мотиви.

В Областна администрация – Ямбол, е постъпило искане от Кмета на община Ямбол за предприемане на спешна мярка  относно обществените услуги за пътнически превоз с автомобилен транспорт, състояща се в пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Варна – Ямбол част от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ямбол.

Община Ямбол е имала сключен Договор с ЕТ „Раси – Красимир Кръстев“ за извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия Варна – Ямбол. Поради констатирано от община Ямбол неизпълнение на курсове по автобусната линия за периода от 01.01.2017 г. до 19.02.2017 г. от страна на ЕТ „Раси – Красимир Кръстев“ посочения договор е прекратен, считано от 09.03.2017 година.

С оглед прекратяването на договора и липсата на технологично време, необходимо за подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител, кметът  на община Ямбол е поискал да бъде допусната „спешна мярка“.

Със свое Решение от 02.03.2017 г. Областен управител на област Ямбол не разрешава на Кмета на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по горепосочената автобусна линия, предвид наличието на договор, със срок на действие до месец юли 2017 г., и обективната възможност за провеждане на процедура за възлагане на превоза по Закона за обществените поръчки.

На така направеното ново искане, областният управител разрешава предприемане на спешна мярка поради непосредствен риск от прекъсване на обществената услуга и в интерес на гражданите.

Предвид на това областният управител с решение от 20 март разрешава кметът на община Ямбол да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по автобусна линия Варна – Ямбол със срок на изпълнение от прекратяване на договора до сключване на нов договор с изпълнител, след проведена процедура, но не по-късно от 09.03.2018 г. Предварителното изпълнение влиза в сила в три дневен срок след публикуване на решението.

 

About the Author :

Leave a reply