Областният управител Георги Чалъков представи необходимостта от изграждане на транспортен коридор Север – Юг – път I-7 на XIV-тата Национална Конференция по транспортна инфраструктура

Ямбол, 13.10.2021 г.

Областният управител на област Ямбол, Георги Чалъков, взе участие в XIV-та Национална Конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, която се проведе миналата седмица в град Несебър.

В хода на Конференцията, господин Чалъков представи пред участниците Доклад, относно необходимостта от разработване на проект за транспортен коридор Север – Юг – път I-7 от Силистра-Кълъраш до ГКПП Лесово-Хамзабейли и възможностите за социално и икономическо развитие на източна България. В Доклада бяха представени актуални данни за очаквания вид и количество трафик в следващите 10 години, който ще премине през ГКПП-тата между Република Турция и Република България. Според данните, представени от областния управител, с оглед продължаващото развитие на икономиката и търговията в глобален мащаб, в бъдеще се очаква тенденцията за увеличаване на трафика да продължи ежегодно с около 20%.

С представяне и на други данни и със заключение относно ползите от евентуално изграждане на транспортен коридор Север – Юг – път I-7, областният управител Георги Чалъков заяви своята категорична позиция, а именно, че изграждането на коридора е от изключителна важност за цяла източна България.

В края на Конференцията бе подписана и Декларация от страна на участниците, в това число и областните управители на Ямбол, Бургас, Силистра и Шумен.

Националната Конференция по транспортна инфраструктура с международно участие е най-голямата ежегодна конференция в областта на транспортната инфраструктура на Балканите и се организира ежегодно от Институт по транспортно строителство и инфраструктура, в партньорство с Факултет по транспортно строителство към УАСГ и Сдружение „Български форум по транспортна инфраструктура“.

Основна цел на организаторите на Конференцията е да създадат устойчива връзка администрация – наука – бизнес, предоставяйки възможност за обмен на знание, опит и технологии между участниците. За поредна година, Конференцията събра на едно място изтъкнати представители на релевантните научни среди, държавни институции, браншовия бизнес и заинтересованата общественост.

Текстът на финалната декларация на Конференцията:

Ние, участниците в XIV Национална конференция по транспортна инфраструктура с

международно участие,

Университет по архитектура строителство и геодезия

Висше строително училище „Любен Каравелов“

Университет по национално и световно стопанство

Световна пътна асоциация

Европейска инвестиционна банка

Българска банка за развитие

Общини и областни администрации в Република България

Браншови организации и представители на бизнеса, науката и администрацията,

Обединени  и  водени  от  общите  си  принципи  за  развитие  на  транспортната

инфраструктура  – подобряване  на  свързаността,  комфорта,  безопасността  и

икономическата ѝ ефективност и с цел създаване на постоянен процес на нормотворчество,

който приемаме за водещ, за създаване на равни условия за изграждане и експлоатация на

транспортна инфраструктура на територията на ЕС и особено на територията на държавите

членки на Инициативата „Три морета“, предлагаме на държавните органи да предприемат

следните действия:

 1. Инициативата „Три морета“  осигурява  възможност  за  реализиране  на  важни

транспортни връзки на територията на България и ЕС. България следва да подготви

проекти, готови за финансиране, по линия на инициативата или други механизми за

публично-частно партньорство

 1. Във връзка с българското председателство на Инициативата „Три морета“ през

2021г. и предложенията на българската страна за включване на иновациите и науката

като  основен  стълб  на  инициативата,  същите  принципи  да  се  въведат  и  при

изграждане, планиране и експлоатация на транспортна инфраструктура в България

 1. България следва да се превърне в движеща сила за създаване на нов транспортен

коридор ( Коридор XI ) по направление север – юг, свързващ Гърция с Естония.

 1. Път I-7 следва да бъде реконструиран, така че да посрещне очакваните увеличения

на трафика.

 1. България да започне приоритетно планиране и изграждане на минимум четири моста

при Българо – Румънската граница над река Дунав. Да се зададат ясно критерии за

избор на местоположение, следвайки общо приетите норми – свързаност, потенциал

за  инвестиции,  интензивност  на  трафика,  местоположение,  въздействие  върху

околната среда

 1. Веднага трябва да започне планирането и създаването на Стратегията за развитието

на пътната инфраструктура в Република България, която да продължи Стратегията

за развитието на пътната инфраструктура в Република България 2016 – 2022г

 1. Да се заложат минимални гаранционни срокове за пътни маркировки. В зависимост

от експлоатационния период на пътната маркировка да се заложат минимални

изисквания  към  експлоатационните  показатели  на  маркировката  в  периода  на

експлоатация.

 1. Да се създаде  приоритетно  нормативна  уредба  за  проектиране,  строителство,

мониторинг и минимални изисквания за проектите при анализ и укрепване на

свлачища и срутища.

 1. Да се актуализират  данните  за  валежи  и  да  се  създаде  нормативна  рамка  за

проектиране,  строителство  и  експлоатация  на  водоотвеждащите  и

водосъбирателните съоръжения

 1. Да се хармонизира законодателството за електронно управление възможно най –

бързо, за да се предостави ясно и качествено обслужване на бизнеса

 1. Държавата да създаде стимули за влагане на екологично чисти продукти и решения

в транспортната инфраструктура

 1. Да се създаде нормативна рамка за обследване и категоризиране на транспортни

съоръжения

 1. Да се проучат инициативите за оценка на екологичното строителство на европейско

и международно ниво, с цел разработване на националния правила за продуктова

категория ( PCR ), които да бъдат ръководство на производителите, за разработване

на техните EPD.

В този смисъл настояваме мнението на експертите и участниците да бъде взето под

внимание  и  да  се  сформират  работни  групи  към  Министерството  на  икономиката,

Министерство  на  регионалното  развитие  и  благоустройството,  Министерство  на

транспорта и съобщенията, Министерство на образованието и науката, Държавна агенция

по безопасност на пътищата, Агенция  „Пътна инфраструктура“, както и останалите

отговорни органи, които да потърсят конкретни отговори на горе поставените проблеми.

Ние,  организаторите  на  Националната  конференция,  в  лицето  на  Институт  по

транспортно  строителство  и  инфраструктура  (ИТСИ); Факултет  по  Транспортно

строителство  към  УАСГ,  Националния  комитет  на  България  към  Световната  пътна

асоциация в лицето на Българския форум по транспортно строителство и инфраструктура

(БФТИ); ВСУ Любен Каравелов, със своята широка мрежа от експерти сме готови дейно да

участваме и помогнем за подобряване на всеки един от изброените проблеми.

Д-р инж. Христо Грозданов………………………………

Институт по транспортно строителство и инфраструктура

Ние, участниците в XIV Национална конференция по транспортна инфраструктура с

международно участие,

Университет по архитектура строителство и геодезия

Висше строително училище „Любен Каравелов“

Университет по национално и световно стопанство

Световна пътна асоциация

Европейска инвестиционна банка

Българска банка за развитие

Общини и областни администрации в Република България

Браншови организации и представители на бизнеса, науката и администрацията,

Обединени  и  водени  от  общите  си  принципи  за  развитие  на  транспортната

инфраструктура  – подобряване  на  свързаността,  комфорта,  безопасността  и

икономическата ѝ ефективност и с цел създаване на постоянен процес на нормотворчество,

който приемаме за водещ, за създаване на равни условия за изграждане и експлоатация на

транспортна инфраструктура на територията на ЕС и особено на територията на държавите

членки на Инициативата „Три морета“, предлагаме на държавните органи да предприемат

следните действия:

 1. Инициативата „Три морета“  осигурява  възможност  за  реализиране  на  важни

транспортни връзки на територията на България и ЕС. България следва да подготви

проекти, готови за финансиране, по линия на инициативата или други механизми за

публично-частно партньорство

 1. Във връзка с българското председателство на Инициативата „Три морета“ през

2021г. и предложенията на българската страна за включване на иновациите и науката

като  основен  стълб  на  инициативата,  същите  принципи  да  се  въведат  и  при

изграждане, планиране и експлоатация на транспортна инфраструктура в България

 1. България следва да се превърне в движеща сила за създаване на нов транспортен

коридор ( Коридор XI ) по направление север – юг, свързващ Гърция с Естония.

 1. Път I-7 следва да бъде реконструиран, така че да посрещне очакваните увеличения

на трафика.

 1. България да започне приоритетно планиране и изграждане на минимум четири моста

при Българо – Румънската граница над река Дунав. Да се зададат ясно критерии за

избор на местоположение, следвайки общо приетите норми – свързаност, потенциал

за  инвестиции,  интензивност  на  трафика,  местоположение,  въздействие  върху

околната среда

 1. Веднага трябва да започне планирането и създаването на Стратегията за развитието

на пътната инфраструктура в Република България, която да продължи Стратегията

за развитието на пътната инфраструктура в Република България 2016 – 2022г

 1. Да се заложат минимални гаранционни срокове за пътни маркировки. В зависимост

от експлоатационния период на пътната маркировка да се заложат минимални

изисквания  към  експлоатационните  показатели  на  маркировката  в  периода  на

експлоатация.

 1. Да се създаде  приоритетно  нормативна  уредба  за  проектиране,  строителство,

мониторинг и минимални изисквания за проектите при анализ и укрепване на

свлачища и срутища.

 1. Да се актуализират  данните  за  валежи  и  да  се  създаде  нормативна  рамка  за

проектиране,  строителство  и  експлоатация  на  водоотвеждащите  и

водосъбирателните съоръжения

 1. Да се хармонизира законодателството за електронно управление възможно най –

бързо, за да се предостави ясно и качествено обслужване на бизнеса

 1. Държавата да създаде стимули за влагане на екологично чисти продукти и решения

в транспортната инфраструктура

 1. Да се създаде нормативна рамка за обследване и категоризиране на транспортни

съоръжения

 1. Да се проучат инициативите за оценка на екологичното строителство на европейско

и международно ниво, с цел разработване на националния правила за продуктова

категория ( PCR ), които да бъдат ръководство на производителите, за разработване

на техните EPD.

В този смисъл настояваме мнението на експертите и участниците да бъде взето под

внимание  и  да  се  сформират  работни  групи  към  Министерството  на  икономиката,

Министерство  на  регионалното  развитие  и  благоустройството,  Министерство  на

транспорта и съобщенията, Министерство на образованието и науката, Държавна агенция

по безопасност на пътищата, Агенция  „Пътна инфраструктура“, както и останалите

отговорни органи, които да потърсят конкретни отговори на горе поставените проблеми.

Ние,  организаторите  на  Националната  конференция,  в  лицето  на  Институт  по

транспортно  строителство  и  инфраструктура  (ИТСИ); Факултет  по  Транспортно

строителство  към  УАСГ,  Националния  комитет  на  България  към  Световната  пътна

асоциация в лицето на Българския форум по транспортно строителство и инфраструктура

(БФТИ); ВСУ Любен Каравелов, със своята широка мрежа от експерти сме готови дейно да

участваме и помогнем за подобряване на всеки един от изброените проблеми.

Д-р инж. Христо Грозданов

Институт по транспортно строителство и инфраструктура

About the Author :

Leave a reply