Областният управител върна и Наредбата за обществения ред на община Ямбол

Ямбол, 10.07.2020

Областният управител на област Ямбол в изпълнение на правомощията си по Закона за администрацията и след извършен контрол по законосъобразност на решенията, приети на последното заседание на Общински съвет Ямбол, върна за повторно обсъждане решението, с което се приема Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол.

„Въз основа на установеното от фактическа страна, считам че чл. 13, ал. 1, т. 9 (Забранява се паркирането и местодомуването  на улици, площади, в близост до жилищни сгради, както и в обособени паркинги между жилищни сгради на автобуси, товарни автомобили, трактори, микробуси, строителна техника и машини).

и т. 24 (Забранява се преминаването на пешеходци през огражденията от парапети или вериги, разположени на пътното платно).

чл. 32 (В населени места и вилни зони се допуска отглеждане на пчелни семейства до 5 бр. при условие, че пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него и не по-малко от 3 м, ако входовете не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или когато са разположени на склон и съседният имот е поне на 2 м под  нивото на пчелина, пчелините могат да се настаняват и до самата ограда).

чл. 51, ал. 2, т. 17 (за допускане на нарушение по чл. 37  се налага глоба от 50 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.)

в частта относно чл. 37 (ал. 1 Забранява се навлизането на селскостопански животни и птици в частни урегулирани поземлени имоти (градини, ливади, овощни насаждения), с което се застрашава собствеността и ползването на имота и земеделската продукция.

ал. 2 Собствениците на кучета са длъжни да вземат всички мерки за предотвратяване на безнадзорното напускане на животното от мястото на разхождане и или отглеждането му.

ал. 3 Собствениците на кучета са длъжни в случай на дефикация на животното на обществено място да почистят след него)

от Наредбата, чл. 51, ал. 2, т. 19 (За допускане и извършване на всички останали нарушения на настоящата наредба се налага глоба от 30 до 1000 лв. за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица имуществена санкция от 100 до 5000 лв.)

и чл. 54 (ал. 1 Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от служители на  Районно управление –Ямбол и сектор „Пътна  полиция” към  ОД на  МВР –Ямбол, служители  в  сектор  „Превенция  иопазване  на  обществения  ред”,  звено  „Общинска полиция” или от други длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на Община Ямбол.

ал. 2 За осигуряване на обществения ред на територията на община Ямбол, органите по  ал.1,  могат  да  дават  задължителни  писмени  предписания  на  нарушителите  на разпоредбите на настоящата наредба.

ал. 3  В  задължителните  писмени  предписания  по  ал.2,  служителите  на  Районно управление –Ямбол,  към  ОД  на  МВР –Ямбол,  служителите  в  сектор  ”Превенция  и опазване на обществения ред”, звено ”Общинска полиция” или длъжностните лица от общинска администрация, определени от кмета на община Ямбол, посочват мерките и сроковете, в които следва да се изпълнят.

ал. 4 Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или упълномощен от него заместник-кмет издава наказателно постановление.

ал. 5 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните  постановления  се  извършват  по  реда  на  Закона  за  административните нарушения и наказания)

от Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол са незаконосъобразни, поради приети в противоречие с материалния закон“, се казва в публикуваното решение.

В мотивите за връщане за преразглеждане на Наредбата се казва: „Предвид това, че в обхвата на Наредбата попада широк кръг обществени отношения, регламентирани в различни нормативни актове от по – висока степен, следва да се спазват установените в съответния закон норми и разпореждания“.

Подробно мотивите и аргументите за връщане на Наредбата за ново разглеждане са качени на страницата на Областна администрация Ямбол.

 

About the Author :

Leave a reply