Областният управител върна за ново разглеждане три решения на Общински съвет – Ямбол

Ямбол,12.11.2020 г.

Областният управител Димитър Иванов върна за повторно обсъждане три от решенията на Общински съвет – Ямбол в изпълнение на правомощията си по Закона за администрацията и след извършен контрол по тяхната законосъобразност.

Две от решенията, определени като незаконосъобразни, са по точки 24 и 25 от дневния ред на заседанието от 29 октомври. Те се отнасят до отдаване под наем на общински обекти, с продължени срокове на договорите, чрез сключени анекси към тях.

„В закона не е предвидена хипотеза за продължаване срока на договорите за отдаване под наем на имоти частна и публична общинска собственост чрез сключване на анекси към тях. Отдаването под наем на имоти – общинска собственост следва да се извършва единствено по начина и реда, предвидени в Закона за общинската собственост – чрез задължително провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс“, се казва в публикуваните заповеди.

Върнати за ново обсъждане са и параграфи 9 и 11 от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

Върнатият текст от параграф 9 касае т. 1 и т. 13 от таблицата към чл. 37 за техническите услуги. Според т. 1 за “Допускане /разрешаване/ на изработване на подробен устройствен план  /по чл. 134,  чл. 124а, чл. 113, чл. 150 и др. от ЗУТ/ и изменение на общия устройствен план (ОУП) /чл. 124 от ЗУТ./” се предвижда такса от 80 лв. за срок от 30 календарни дни, а според т. 13 за “Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока” се предвижда такса от 35,00 лв. за 7 календарни дни.

В част от мотивите за връщане за преразглеждане на параграфите се казва: „Правомощията на общинския съвет в областта на местните данъци, такси и цени на услуги следва да се изпълняват при стриктно спазване на регламентацията, възприета в съответните закони, тъй като съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България, данъците и таксите трябва да бъдат установени със закон, а разпоредбата на чл. 141, ал. 4 от Конституцията на Република България предоставя на общинските съвети правомощието да определят размера на местните такси по ред, установен със закон. (…) Общинският съвет може да определи размер на такса, която е установена със закон, но не и самостоятелно да въведе такава.“

Според параграф 11 от наредбата в “чл.38 се създават ал.2 и ал.3 със следното съдържание: 

(2) За извършваните разпоредителни действия с имоти общинска собственост се събира такса в размер на 1.5 % от стойността на сделката, но не по малко от 50.00 лв.

(3) При определяне данъчната основа по предходната алинея се взема предвид:

  1.  пазарната цена на имота, предмет на продажба, съответно на ограниченото вещно право, което се учредява;
  2. пазарната цена на имота с по-висока данъчна основа при замяна;
  3. пазарната цена на реалния дял, който придобиват лицата при делба.

Според заповедта на областния управител “таксата е определена в противоречие с изискванията на чл. 7, ал. 1, на чл. 8, ал. 1и с чл. 115а, ал. 1 ЗМДТ, според които местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата, включително разходите за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време и целят да възстановят пълните разходи на общината. С наредбата размерът на таксата не е определен по посочения в закона начин, а е обвързан със стойността на сделката, която няма отношение с материално-техническите и административни разходи по предоставяне на услугата”.

С тези мотиви трите решения са върнати за ново разглеждане.

 

About the Author :

Leave a reply