Областният съвет за развитие съгласува Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

oblastОбластният съвет за развитие, председателстван от областния управител Георги Чалъков, съгласува Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Ямбол, регламентирана в Закона за училищното и предучилищното образование.

Стратегията се разработва въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Включва описание на предизвикателствата, визията, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата. Стратегията  обхваща период от две години /2017-2018 г./ и включва всички дейности по осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Въз основа на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се приемат общински стратегии за личностно развитие на децата и учениците. Работната група за разработване на Областната стратегия включва  представители на всяка община на територията на областта, на регионалното управление на образованието, на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на регионалната здравна инспекция, на Общински детски комплекс Ямбол.

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се състои от четири раздела. Основно документът съдържа аналитична част, SWOT-анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите), стратегическа част, система за мониторинг и оценка и система за комуникация.

About the Author :

Leave a reply