Областният съвет за развитие прие Областната стратегия за развитие на социалните услуги до 2020 г.

???????????????????????????????На заседание свикано от областния управител на област Ямбол Димитър Иванов Областният съвет за развитие прие Областната стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 година.

Създаването и приемането на Областна стратегия за развитие на социални услуги в област Ямбол изразява стремежа на всички участници в процеса, да допринесат за продължаването и доразвиване на социалната политика в областта. Тази стратегия изразява желанието за създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск.

През 2010 г. за първи път е осъществен процес на областно планиране и разработена Стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол за 2011 г. – 2015 г.

През 2015 г. започна процесът на областно планиране на социалните услуги за следващия петгодишен период 2016 – 2020 г.  Със заповед на областния управител бе сформирана Областна работна група за координация и разработване на Областна стратегия за новия период. В процеса на планиране участие взеха  представители на всяка община на територията на областта, Регионална дирекция за социално подпомагане, Регионален инспекторат по образованието, Регионална здравна инспекция, Дирекция „Бюро по труда“–Ямбол и Елхово, юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на социалните услуги и други заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги.

Стратегията за развитие на социалните услуги цели в област Ямбол да се създадат условия за пълноценно участие в обществения живот на хората в неравностойно положение и с риск от социално изключване чрез предоставянето на достъпни, разнообразни и качествени социални услуги и грижа

В този контекст чрез областното планиране се създава възможност за изграждане на мрежа от социални услуги, която отговаря на нуждите на рисковите групи и е ефективна от управленска и икономическа гледна точка. Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на област Ямбол.

Стратегията има анализ на състоянието на социалните услуги към момента, идентифицира рисковите групи, определя приоритетните направления за новия период.

Четири са приоритетните направления в Областната стратегия:

  • Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията;
  • Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа;
  • Развитие на капацитет за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги;
  • Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги. 

Стратегията включва всички социални услуги, които ще функционират на територията на областта: разкритите социални услуги (и тяхната перспектива) и развитието на нови социални услуги. Планирани са социални услуги за всички рискови групи на територията на областта и са описани достъпа до тези услуги и връзката между тях. Планирани са мерки и дейности в свързаните сектори: здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура, които имат важно значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.

Като всяка стратегия и тази Областната стратегия за развитие на социалните услуги има План за действие, който включва: управление и координация на изпълнението на стратегията; система за мониторинг и оценка; етапи на изпълнението.

About the Author :