Областният информационен център разясни кандидатстването по „Инвестиции в земеделски дейности“ от ПРСР

Ямбол, 26.04.2021

На среща с регионалните медии днес Областният информационен център представи условията за кандидатстване по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020г.

Целта на срещата беше да бъде представена навременна и полезна информация за изискванията при подготовка и кандидатстване по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020г, която е с отворен прием на проектни предложения до 23.07.2021г.

Традиционно ОИЦ-Ямбол организира срещи с потенциални бенефициенти от областта и с медии при прием на проектни предложения по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. По подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ има интерес от страна на потенциални бенефициенти поради силно изразения земеделски профил на областта и значителния брой земеделски стопанства, които биха могли да се възползват от финансовата подкрепа по нея.

На срещата бяха очертани допустимите кандидати, процентът финансиране, минималният и максимален размер на допустимите разходи за конкретен проект, както и дейностите и разходите, които потенциалните кандидати биха могли да реализират съгласно условията за кандидатстване по процедурата.

Подчертани бяха и някои специфики по този прием и политиката да бъде подкрепено внедряването на иновации, цифровизацията и автоматизацията на процесите на производство, извън обичайните дейности по модернизиране на наличните мощности, на материалните и нематериални активи, подобряване качеството на произвежданите продукти, подкрепата на биологично производство, на екологосъобразни практики в стопанствата и др.

Срещата имаше за цел да бъде в помощ на потенциалните кандидати с информация и подкрепа при интерес за кандидатстване по тази подмярка. ОИЦ-Ямбол ще бъде в услуга на всички желаещи да получат по-детайлна информация на място, по телефон, електронна поща или на фейсбук страницата на центъра.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.       

 

About the Author :

1 Comment to “Областният информационен център разясни кандидатстването по „Инвестиции в земеделски дейности“ от ПРСР”
  • Анатолий Григориевич
    April 28, 2021 - Reply

    Евроземеделието прогони и последните българи от селата към градовете. КРАЙ, с българското село. Родната ни земя е рапична латифундия.

Leave a reply