Областен съвет за хора с увреждания започва работаОбластен съвет за хора с увреждания започва работа

Ямбол, 10.09.2020 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 19 от Закона за хората с увреждания, в Областна администрация Ямбол се проведе заседание за сформиране на Областен съвет за хора с увреждания.

Областният съвет ще има за цел да съдейства и подпомага областния управител при осъществяване, анализиране и разработване на стратегии и планове, мерки и други дейности свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво.

В състава на Областния съвет се включват представители на общинските администрации, на териториалните органи на изпълнителната власт, на национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и др.

На първото заседание на Областния съвет, бе обсъден и приет Правилник за организацията и дейността на съвета. В хода на заседанието, беше представен доклад от госпожа Атанаска Бонева, представител на Национален алианс за социална отговорност за област Ямбол. Тя запозна присъстващите с новостите в закона за хората с увреждания и новостите в Правилника по прилагане на Закона за социалните услуги.

По данни на Бюро по труда Ямбол, от началото на годината до сега, регистрираните хора с увреждания са 136. Над 50% от които са със средно образование, 15% са с висше образование, 19% са с основно. Делът на регистрираните с начално или по-ниско образование е най-малък – 9,5%.

„Нашата цел ще бъде да изкараме тази целева група от социалната изолация, да помогнем на хората с увреждания да намерят по-лесно своето място в обществото. Областният съвет ще балансира в отношенията между институциите и хората в неравностойно положение.“, коментира Стойка Димитрова, заместник областен управител на област Ямбол и председател на Областния медицински съвет за хора с увреждания.

About the Author :

Leave a reply