Областен информационен център-Ямбол предостави информация за европейско финансиране на открити приемни в петте общини на областта

С цикъл от открити приемни експертите от Областен информационен център-Ямбол предоставиха информация в населените места от областта за възможностите за кандидатстване по европейските програми, насочени към земеделски стопани, към животновъди, към работодатели, към потребители на социални услуги, към младежи, към спортни клубове и др.

В периода от 06.07.2020г. до 15.07.2020г. на място имаха възможност да зададат своите въпроси жители от гр. Стралджа, с. Генерал Инзово, община Тунджа, гр. Ямбол, гр.Елхово и гр.Болярово.

Поради силния земеделски профил на областта и отворените за кандидатстване в момента процедури, както и предстоящи такива, не беше изненадващ силният интерес на земеделците и животновъдите. Те получиха информация за възможностите да подобрят условията в своите земеделски стопанства. Екипът на ОИЦ-Ямбол разясни условията за кандидатстване по мерки, насочени към животновъди с големи стопанства във връзка с отворения прием по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“. Имаше интерес и към очакваната подмярка, насочена към по-малките земеделски стопанства- 4.1.2 „Инвестиции в земеделските стопанства от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ на ПРСР 2014-2020г. Земеделските стопани бяха запознати с подготвяните в момента условия по трите подмерки, свързани с преодоляване на последствията от Covid-19 в земеделския и преработвателния сектор.

Освен за нея, експертите предоставиха информация и за националната програма за пчеларство, за националната програма за лозаро-винарския сектор, за възможностите за кандидатстване към стратегиите на местните инициативни групи и др.

Посетителите на откритите приемни бяха насочени към програми и процедури за финансиране на спортни клубове, на хора в неравностойно положение, на НПО сектора, на младежки организации.

На работодателите бяха разяснени условията за кандидатстване по процедури “Заетост за теб” и „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ по ОПРЧР 2014-2020г., целящи да се подкрепят работодатели и безработни лица във връзка с негативните последици от разпространението на COVID-19.

На всички, посетили откритата приемна на Областен информационен център-Ямбол, бяха предоставени информационни материали за актуални и предстоящи процедури, както и рекламни такива.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

About the Author :

Leave a reply