Областен информационен център разяснява новата Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВъв връзка с първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег – трансгранично сътрудничество България-Турция /ТГС/, на 19 и 20 януари, в офиса на Областен информационен център- Ямбол се проведоха информационни срещи с потенциални кандидати. Поканени бяха представители на читалища,училища, неправителствени и младежки организации и общини.

Целта на срещата бе да се популяризира Поканата и да се подпомогнат кандидатите при изготвянето и подаването на проектни предложения.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа събитието управителят на ОИЦ-Ямбол – Деница Цонева представи правилата за кандидатстване, структурата на проектното предложение и попълването на формуляра за кандидатстване, както и разработването на бюджета на проекта и допустимостта на разходите.Презентирани бяха общата стратегическа цел, приоритетните оси, специфичните цели и типовете проекти.  С подробности бяха обяснени критериите за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите. Бяха показани и коментирани формулярът за кандидатстване и приложенията към него. Беше разгледана и оценката на проектните предложения с нейните три етапа: отваряне на проектните предложения; проверка за административно съответствие и допустимост и техническа оценка и оценка на качеството.Акцент беше поставен и върху често допусканите грешки при кандидатстване.

Срещата продължи с представяне на добри практики от проекти, изпълнени в Област Ямбол по програмата за трансгранично сътрудничество по ИППБългария – Турция 2007-2013г.

Презентациите предизвикаха интереса и вниманието на присъстващите. Последва оживена дискусия, която недвусмислено показва големия потенциал на програмата и положителната нагласа на възможните кандидати.

С навременното и качествено разгласяване на възможностите и условията за кандидатстване по европейски проекти, екипът на Областен информационен център – Ямбол цели засилване на интереса и разработването и изпълнението на все по-качествени проектни предложения с осезаемо положително въздействие върху българското общество.

About the Author :