Областен информационен център представи възможности за бизнеса

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа информационна среща на 25 февруари в офиса на Областен информационен център – Ямбол бяха представени условията за кандидатстване по две отворени процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Целта на процедурата„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност втематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).Изпълнението на проектите по тази процедура следва да води до пазарна реализация на иновативен продукт(стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на ИСИС. Допустими кандидати са търговци, по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Общият бюджет на процедурата е 50 милиона евро катоминималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за всички категории предприятия е 100 000 лева, а максималният е 1 млн. за микро, малки и средни предприятия и 1 500 000 лв. за големи. Крайният срок за кандидатстване е 4 април 2016 г. Документите ще се подават изцяло по електронен пътчрез попълване на уеббазиранформуляр чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ рамките на информационната среща беше представена и другата отворена процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Предвиденият ресурс по нея е 10 млн. евро, като могат да кандидатстват стартиращи предприятия с по-малко от три приключени финансови години. Те могат да получат между 50 хил. и 391 166 лв. за разработване на продукт или процес в приоритетните направления на ИСИС. Крайният срок за подаване на проекти по тази процедура е 5 май 2016 г.

Възможностите, които се предоставят на българския бизнес чрез тези две процедури ще доведат до нарастване на дела на предприятията, които внедряват и разработват иновации, в резултат на което ще се повиши иновационния им капацитет и конкурентоспособност.

About the Author :