Обединено училище „Д-р Петър Берон“ изпълни проект по Еразъм

През 2019 г. Обединено училище “ Доктор Петър Берон ” – град Ямбол спечели проект „Професионално развитие на учители за качествено образование на ученици”, Покана 2019 1 KA1 – Learning Mobility of Individuals KA101 – School education staff mobility, финансиран от програма “Еразъм +“ на стойност 21 040 евро.

До настоящия момент са приключили всички осем мобилности по проекта.  – „Auffrischungskurs: Methoden & Sprache“ – в Регенсбург Германия; How to Use Tablets, Educational Apps and Social Media in Your Classroom; Audiovisuals and Social Media for the Classroom и Social Media and Web Solutions for your Classroom в Барселона, Испания; Creativity, Innovation,Motivation and New Teaching Methodologies във Флоренция, Италия. Цел на проекта е повишаване на дигиталните компетентности  при общуването  на чужди езици, разширяване контактите за обмяна на добри практики между  учители от различни европейски  страни,  запознаване с  нови иновативни методи и техники   и  повишаване осведомеността за други култури и страни.

Потребността от придобиване на нови умения, знания и компетентности, отговарящи на нуждите на нашето училище породи необходимостта от включване в мобилността. Първо запознахме педагогическия и непедагогическия персонал с възможностите, целите и задачите на програма ЕРАЗЪМ+ и в частта Проект за мобилност на учители и друг училищен персонал в училищното образование. Определихме приоритетите, специфичните нужди, особености и нашите виждания за европейско развитие на училището ни:

– използване на възможностите на информационните технологии за създаване приложения в класната стая;

– използване на информационните и комуникационни технологии като способ за овладяване на знания, умения и навици по всички учебни предмети;

– разширяване на езиковите способности и компетентности на учителите;

– подобряване на дигиталната компетентност и общуване на чужди езици;

– разширяване на контактите за обмяна на добри практики между учители, ученици и училища от различни европейски страни;

– адаптиране и персонализиране на учебния материал за по – качествено обучение на учениците в съответствие с техните индивидуални способности;

– усвояване на нови методи и техники и модерна комуникационна ориентирана методология на преподаване, в зависимост от индивидуалните и групови особености на учениците;

– чрез подобряване на качеството на преподаване и учене, ще бъдат идентифицирани и намалени причините за преждевременното напускане на училище.

След определяне на приоритетите ни, изготвихме и предоставихме на вниманието на педагогическия и непедагогически персонал процедура критерии и комисия за подбор за участие в мобилността.

Участниците в мобилностите се запознаха с нови методи на преподаване в класната стая, приложения и използване на  ИКТ в класната стая. Обмениха и споделиха добри практики в обучението на учениците с колеги от различни европейски страни. Предстои представянето на наученото пред учителската колегия от училището. Придобитите нови практически техники и технологии ще дадат възможност часовете да станат по-живи и ефективни.

По време на обученията педагогическите специалисти  научиха как  да използват таблетите и образователни приложения в класата стая, как да използват социалните медии  и уеббазирани платформи в класната стая. В рамките на дискусиите са обсъдени какви технологии използват учителите от групата в класната си стая, как биха могли да интегрират мобилните устройства в уроци. Бяха реализирани групови дейности. Обученията включваха представяне на информация за приложение на лаптопи, таблети, смартфони в класната стая и използване на различни видове устройства. Представени бяха възможности за създаване на викторини и образователни игри, учене чрез игрови платформи, уеб съхранение на учебни материали, кооперативно обучение чрез мобилни устройства. Бяха разгледани приложения като: Google Classroom, quizizz (дава възможност за ползване на готови електронни тестове в различни области; създаване на лични електронни тестове с въпроси, задаване на варианти за отговор).
Чрез двойни и групови дейности, демонстрация, разяснение бяха обсъдени приложението на социални технологии в класните стаи, социални медии за комуникация, както и въпроси от практичен характер: „какво да използваме, как да го използваме. практикуване на Едмодо. Курсовете включваха придобиване на умения за социално споделяне на снимки, предаване, прехвърляне и създаване на знания по визуални начини. Бяха предложени опции за търсене, сортиране и споделяне на видео за образователни цели, разработване на класна стая за електронна безопасност, насърчаване учениците да бъдат цифрово грамотни, както и безопасни и отговорни социални потребители. Създаване на електронни книги чрез приложения като app.bookcreator.com, issuu.com, storyjumper и др. Приложенията дават възможност за създаване книги, вмъкване на текст, който се чете автоматично, записване на собствен глас. Приставени бяха възможностите за приложение на Kahoot, Edpuzzle.com, Quizlet, Canva, https://www.studystack.com, edmodo.com Използване и превръщане на запис на глас в текст чрез приложенията: https://ttsreader.com, https://speechnotes.co/.

Чрез обученията педагогическите специалисти подобриха следните групи умения и компетенции:

  1. Професионални умения – запознаха се с приложението на таблетите, социалните медии в класната стая.
  2. Получиха ясен поглед върху процеса на работа в класната стая, като се запознаха със съответната актуална информация за използване на таблетите, образователните приложения и социалните медии и др.
  3. Езикови умения – вследствие на четене на специализирана литература за приложение на таблетите, образователните приложения, приложението на социалните медии в класната стая на английски език и с активната употреба на специфичната терминология, се повиши нивото на владеене на  езика.
  4. Дигитални умения – зaпознаха се със специфични софтуерни продукти и подобриха уменията за работа с образователни приложения, таблети и социални мрежи.
  5. Организационни / управленски умения – подобриха уменията си за планиране на времето и разпределяне на приоритетни задачи.
  6. Комуникационни умения – подобриха комуникационните умения във всекидневните контакти, добре се вписаха в работата на екипите и показаха добри познания за специфичните дейности.

Проектът се разглежда като чудесна възможност за натрупване на нов опит и апробиране на нови методи в нашето училище, разширяване на професионалните  познания по актуални проблеми и стимулиране на личностния растеж. Педагогическите специалисти  използват опита, натрупан в курсовете в работата си, особено беше полезно по време на обучението от разстояние.

След края на курса педагогическите специалисти получиха Сертификати за успешно участие.

Ася Енева

Радостина Славчева

About the Author :

Leave a reply