Няма фрапиращи отклонения от нормите във водите край регионалното депо

???????????????????????????????Няма фрапиращи отклонения от нормите във водите край регионалното депо, съобщи екологът на община „Тунджа” Светозар Грозев. Във връзка с повишения обществен интерес за регионалното депо и проблема, който възникна с изтичането на част от повърхностни води под петата на дигата, на 10 май община „Тунджа” е възложила вземане на проби от 7 пункта.  Изпитванията са правени по 16 показателя, голяма част от които са за съдържание на тежки метали. Единият от пунктовете е кладенец в Дражево, другият е в напоителния  канал, който преминава край Дражево и отива към Зайчи връх, третият е от ретензионния басейн, от петата на дигата, от тръбата, която минава под двете депа, от дренажа на старото депо и от много над бъдещата клетка 2, където би трябвало да е чиста изворна вода.

В сондажа в Дражево от всички 16 показателя има превишение на неразтворени вещества, в напоителния канал (точката е взета 20 метра северно след заустването на канала, който е до депото) има също само превишение на неразтворени вещества – при норма 50 – там е 54. В пункта под ретензионния басейн северно от него има превишение на 4 показателя – хлориди, сулфати, азот нитратен и азот амониев. Пробата от петата на дигата на старото депо има превишение на три показателя – неразтворени вещества, хлориди и сулфати. Пробата от тръбата, която минава под двете депа,  има повишение на два показателя – азот нитратен при норма 0,4 тук е 0,6 и азот амониев, при норма 2, превишението е 7. Дрениращите води над дренажа на старото депо под самата дига имат превишение на два показателя – азот амониев и хлориди. И пункта, който е взет като нулев – всички показатели са в норма.

Светозар Грозев не се нае да прави коментари на резултатите от пробите, тъй като не е оторизиран орган. Той съобщи, че пробите са изпратени на Регионалната инспекция по околна среда и води в Стара Загора. Според него тези превишения, които не са фрапиращи,  се дължат на това, че дълги години старото сметище е работило без да отговаря на стандартите и има просмуквания.

На 25 май специалистите от петте общини, които ползват регионалното депо, са направили проверка, за да се запознаят със ситуацията. Специалистите са констатирали, че е достигната първа кота от клетка 1 за депониране на битови отпадъци. Заради обилните валежи има високи води и в самата клетка и не може да се спази технологията за обработка на отпадъците, която включва запръстяване и уплътняване с 90-тонен компактор. Освен това ретензионният басейн е бил в нормално състояние. Дренажът, който отвежда вода от старото депо, е бил затапен. Имало е повърхностно дрениране на води от петата на дигата.

Предложението на специалистите е да се извози една част от инфилтрата, за да може да започне да се работи.

На общото събрание на Сдружението на петте общини, което се проведе на 1 юни  се взе решение за вземане на спешни мерки за решаване на проблема с увеличеното количество на инфилтрат, постъпващ в ретензионния басейн на депото и невъзможността за третирането му за оборотно оросяване на депото.  Общото събрание взе и решение по предложенията на комисията от специалисти от петте общини. А те са – да се монтира дебитомер на дренажната тръба, отвеждаща инфилтратните води от старата рекултивирана клетка;  отчитането на изпусканите инфилтратни води от клетка 1 в ретензионния басейн да се извършва по наличните дебитомери; да се отведат събраните инфилтратни води от клетка 1 в ретензионния басейн, за да се осигури възможност за обработката на отпадъците. Освен това специалистите са препоръчали да се осъществи видеонаблюдение в реално време на кантара и клетка 1  и информацията от системата депо инфо да постъпва в реално време и ако е възможно да се инсталира и на входа на Инсталацията за предвариелно третиране на отпадъците.

About the Author :