НСИ: 7.5% ръст на средната месечна работна заплата в област Ямбол за последното тримесечие на 2022 година

 

Ямбол, 28.03.2023 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2022 г. са 27.6 хиляди. В сравнение със същия период на предходната година намаляват с 1.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2022 г. в обществения сектор са 6.8 хил., а в частния – 20.8 хиляди. Спрямо края на септември 2022 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.7%, а в частния сектор се увеличават с 0.6%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор регистрират спад с 2.7%, а в частния сектор – с 1.2%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на декември 2022 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29.8%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.2% и „Образование“ – 9.2%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за октомври 2022 г. е 1 444 лв., за ноември – 1 405 лв. и за декември – 1 514 лева.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата е 1 454 лв., като спрямо предходното тримесечие нараства със 7.5% и е с 425 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 813 лв., а в частния – 1 333 лева (фиг. 1).

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Финансови и застрахователни дейности“ и „Образование“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

През четвъртото тримесечие на 2022 г., област Ямбол е на 14-то място спрямо другите области в страната по размер на средната брутна работна заплата. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2 571 лв., Враца – 1 822 лв. и Варна – 1 747 лв., а най-ниско в областите Благоевград – 1 237 лв., Кюстендил – 1 251 лв. и Видин – 1 256 лева. (фиг. 2).

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.
Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни.

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :