НСИ: 45.7 млн. евро е размерът на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в област Ямбол през 2021 година

 

Ямбол, 11.02.2023 г.

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2021 г. възлизат на 45.7 млн. евро, което е с 15.1% повече в сравнение с 2020 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.2%. По размер на чуждестранните инвестиции област Ямбол се намира на едно от последните места в страната.

През 2021 г. в област Ямбол най-голям е относителният дял на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 82.5%. Следва секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 14.2%.

И през 2021 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Ямбол – 40.2 млн. евро, като в сравнение с предходната година те са с 14.5% повече. Относителният дял на инвестициите в община Ямбол спрямо общия размер за областта намалява с 0.5 процентни пункта спрямо 2020 година.

 

Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие – резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). Пряката инвестиция включва както първоначалната трансакция между двата субекта, така и всички последващи трансакции между тях.
Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума:
  • от чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието;
  • плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие;
  • минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие.
Повeче информация и данни за чуждестранни преки инвестиции са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=170) и на сайта на НСИ, раздел „Чуждестранни преки инвестиции“ (http://www.nsi.bg/node/1823/).

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :