НСИ: 18.5 % висшисти в област Ямбол към септември 2021 година

 

Ямбол, 04.11.2022 г.

Образователна структура на населението

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование в област Ямбол е 18 932, или 18.5%. Относителният дял на жените с висше образование е областта достига 21.1%, а на мъжете – 15.7%.

С най-висок относителен дял на висшистите в областта е община Ямбол – 24.7%, следвана от община Елхово (13.8%), Тунджа (9.5%) и Болярово (9.2%). С най-нисък относителен дял на висшистите е община Стралджа – 8.1%.

Към 7 септември 2021 г. 46.9 хил. лица в област Ямбол са със завършена най-висока степен на средно образование. От тях 30.5% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 69.5% – професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация, или еквивалентните в миналото техникуми и средни политехнически училища (СПТУ). Професионалното средно образование е по-разпространено при мъжете (57.0%) отколкото при жените (43.0%). Програми за професионално обучение след средно образование (IV степен професионална квалификация) са завършили 1 357 лица, а 1 741 лица са със завършен първи гимназиален етап на средното образование.

Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. Завършилите начално образование са 6.9 хил. лица; започналите, но незавършили начално образование са 6.0 хиляди и никога непосещавалите училище са 1 218 лица.

Най-висок е делът на лицата с начално и по-ниско образование в община Стралджа (23.8%) и Болярово (18.3%), следвана от община Тунджа (14.9%), а най-нисък е в общините Ямбол (11.4%) и Елхово (12.2%)

 

Грамотност на населението

Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението. През 2021 г. 2.6% от населението на 9 и повече навършени години в област Ямбол е било неграмотно. Най-голям е делът на неграмотното население в община Стралджа – 6.7%.

 

Икономически характеристики на населението

Всички данни за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването – 31 август – 6 септември 2021 година.

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети или безработни през наблюдавания период.

През наблюдавания период в областта има 45 429 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 41.4% от населението на областта. От тях 40 233 са заети, а 5 196 са безработни. Спрямо 2011 г. броят на икономически активните лица намалява с 11 хил. души, или с 19.5%.

 

Икономически активни лица на възраст 15 – 64 навършени години

През наблюдавания период в областта има 43 хил. икономически активни лица на възраст между 15 и 64 навършени години. Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е коефициентът за икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години. Общо за областта коефициентът на икономическа активност e 67.6% (70.1% за мъжете и 64.8% за жените).

С най-висок коефициент на икономическа активност е община Ямбол  – 71.7%, следвана от Елхово – 67.0%, и Болярово – 61.1%. Най-нисък е този показател в общините Стралджа – 56.4% и Тунджа – 60.5%.

 

Заети лица на възраст 15 – 64 навършени години

От общия брой икономически активни лица на възраст 15 – 64 години 38 хил. са заети. Жените са 18 хил., или 46.7%, а мъжете – 20 хил., или 53.3%.

Коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години, е 59.7%. Коефициентът на заетост при мъжете е по-висок от този при жените, съответно 62.0% и 57.2%.

В област Ямбол най-висок е коефициентът на заетост в общините Ямбол – 65.8%, Елхово – 54.9% и Тунджа – 51.5%, а най-нисък е в общините Стралджа – 45.5% и Болярово – 45.6%.

Продължава тенденцията на повишаване на образователния статус на заетите лица. През наблюдавания период с висше образование са 11 хил. души, или 29.7% от заетите. Образователният статус на заетите жени е по-висок в сравнение с този на мъжете. Делът на жените с висше образование от всички заети жени е 37.2%, съответно 23.1% при мъжете.

През наблюдавания период най-много лица са заети в икономическите дейности „преработваща промишленост“ – 9 хил. души, или 23.6%, „търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 6 хил., или 14.5%, и „държавно управление“ – 4 хил., или 10.9% от заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години.

 

Налице са различия по пол между заетите в отделните икономически дейности. Мъжете преобладават в икономически дейности като „селско, горско и рибно стопанство“, „строителство“, „добивна промишленост“ и „транспорт, складиране и пощи“, а жените преобладават в икономическите дейности „образование“, „хуманно здравеопазване и социална работа“ и „финансови и застрахователни дейности“.

Разпределението по професии показва, че най-много заети има в клас „ персонал, зает с услуги за населението и търговия“ (18.3%), следва клас „машинни оператори и монтажници“ (15.4%), „специалисти“ и „професии, неизискващи специална квалификация“, съответно с по 13.2%. И тук се наблюдават съществени различия по пол.

Безработни лица на възраст 15 – 64 навършени години

През наблюдавания период безработните лица в област Ямбол на възраст 15 – 64 навършени години са 5.1 хиляди. Жените са 2.4 хил., или 46.9%, а мъжете 2.7 хил., или 53.1%.

Коефициентът на безработица в областта, изчислен като отношение на броя на безработните лица към икономически активното население във възрастовата група 15 – 64 навършени години, е 11.7%, съответно 11.6% за мъжете и 11.7% за жените.

Коефициентът на безработица е най-нисък в общините Ямбол – 8.2%, Тунджа – 15.0%, и Елхово – 18.1%, а най-висок е в Болярово – 25.3% и Стралджа – 19.2%.

Най-висок е делът на безработните със средно образование – 48.4% от всички безработни, следван от тези с основно (26.1%), висше (11.2%) и начално и по-ниско (14.3%). Най-висок е делът на безработните жени сред висшистите – 59.5%, а най нисък при лицата със средно образование (42.1%).

Коефициентът на безработица в област Ямбол за лицата на възраст 15 – 64 със завършено висше образование е 4.8%, като при мъжете е 4.7%, а при жените 4.8%. За лица с начално и по-ниско образование коефициентът на безработица е 36.9%, съответно 31.6% за мъжете и 42.6% за жените.

 

Икономически неактивни лица на възраст 15 64 навършени години

 

Икономически неактивното население в област Ямбол на възраст 15 – 64 години е 21 хил. души, или 32.4% от населението в тази възрастова група. От тях 5 хил. са учащи, 6 хил. – пенсионери, а останалите 10 хил. са лица, получаващи доходи от собственост и „други“.

Най-висок е делът на икономически неактивното население със средно образование – 52.7%. Следват лицата с основно (26.1%) и с висше образование (11.5%).

Община Стралджа е с най-висок относителен дял на икономически неактивното население – 43.6%, следват Тунджа – 39.5%, и Болярово – 38.9%. Най-нисък е делът на икономически неактивното население в община Ямбол – 28.3% и Елхово – 33.0%.

 

Незаети и неучащи на възраст 15 – 29 навършени години

През наблюдавания период незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 – 29 навършени години в област Ямбол са 25.9% от населението на областта в същата възраст.

 

 

 

Графикът за публикуване на данните от Преброяване 2021 можете да намерите тук. Основни данни от преброяването ще бъдат публикувани в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки на потребители в съответствие със Списъка на стандартните статистически показатели и Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги.

 

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

 

 

About the Author :