НСИ: 1440 лева средна брутна работна заплата в област Ямбол за първото тримесечение на 2023 година

 

Ямбол, 21.05.2023 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на март 2023 г. са 27.8 хиляди. Спрямо края на декември 2022 г. наетите лица се увеличават с 0.6%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват – с 0.3%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на март 2023 г. в обществения сектор са 7.0 хил., а в частния – 20.8 хиляди. Спрямо края на декември 2022 г. наетите лица в обществения и частния сектор се увеличават. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.7%, а в частния сектор намаляват с 0.6%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на март 2023 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.5% и „Образование“ – 9.4%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за януари 2023 г. е 1 417 лв., за февруари – 1 420 лв., и за март – 1 484 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата е 1 440 лв., като спрямо предходното тримесечие намалява с 1.0% и е с 442 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 616 лв., а в частния – 1 381 лева (фиг. 1).

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Държавно управление“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

През първото тримесечие на 2023 г., област Ямбол е на 13-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2 603 лв., София – 1 737 лв. и Стара Загора – 1 726 лв., а най-ниско в областите Видин – 1 238 лв. и Благоевград – 1 239 лева. (фиг. 2).

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.
Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология;  http://www.nsi.bg/данни.

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :