НСИ: 14 779 лв. средната брутна годишна работна заплата за 2021 г. на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол

 

Ямбол, 09.02.2023 г.

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2021 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол е 28 470 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта се увеличава с 291 души, или с 1.0%. По-значително е увеличението на наетия персонал в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 9.0% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 7.2%. Най-голямо намаление на наетия персонал е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ – с 20.3% и „Финансови и застрахователни дейности“ – 16.2%.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“ – 30.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.0%, „Образование“ – 8.6%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 8.2%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 7.7% и др.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 г., областта заема 21-во място в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 761.3 хил., а най-малък в област Видин – 15.4 хиляди.

В област Ямбол средната брутна годишна работна заплата за 2021 г. на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 14 779 лв., при 18 733 лв. средно за страната.

По размер на средната работна заплата за 2021 г. област Ямбол заема 14-то място в сравнение с останалите области. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) – 25 724 лв. следвана от област София – 17 697 лв. и Враца – 17 324 лева.

През 2021 г. средната годишна брутна работна заплата в област Ямбол се увеличава спрямо  2020 г. с 13.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Финансови и застрахователни дейности“ – с 61.4%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 29.0% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 23.1%. Намаление е регистрирано само в икономическата дейност „Транспорт, складиране и пощи“ –  с 0.2%.

Спрямо 2020 г. средната годишна работна заплата през 2021 г. нараства в обществения сектор с 16.3%, а в частния сектор – с 12.1%.

 Данните се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е счетоводната документация на предприятието (ведомости за заплати, трудови договори, таблици за явяванията и неявяванията на работа и други).
Наблюдават се предприятия от всички икономически дейности, независимо от формата на собственост и източника на финансиране.
Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.
Средният списъчен брой се определя по метода на средната аритметична величина чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият сбор се раздели на 12 (броя на месеците в годината). Средният списъчен брой на наетите за един месец е сумата от списъчния брой на наетите за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни) разделена на броя на календарните дни през отчетния месец. Списъчният брой на наетите за почивните и празничните дни се приема за равен на списъчния брой от последния работен ден (преди съответния почивен или празничен ден). Средният списъчен брой на лицата наети на непълно работно време се преизчислява към пълна заетост въз основа на установената в трудовия договор на лицето продължителност на работното време.
Средната брутна годишна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетната година се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.
Методологията на годишното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ https://www.nsi.bg/bg/методология; https://www.nsi.bg/bg/данни.

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :