НСИ: 12.0 % ръст на заетите лица в област Ямбол през третото тримесечие на 2022 г.

 

Ямбол, 27.11.2022 г.

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 51.5 хил., като 28.6 хил. са мъже и 22.9 хил. са жени. В сравнение с предходното тримесечие общият брой на заетите лица увеличава с 12.0%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през третото тримесечие на 2022 г. е 53.4% (при 55.4% за страната), съответно 61.3% за мъжете и 46.0% за жените. В сравнение с предходното тримесечие този коефициент е по-висок с 5.8 процентни пункта. По показателя коефициент на заетост област Ямбол се нарежда на петнадесето място след област Перник и преди област Кюстендил.

През третото тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 49.4 хил., като 27.7 хил. от тях са мъже, а 21.7 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 15.7% спрямо предходното тримесечие.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 72.4%, съответно 79.0% за мъжете и 65.5% за жените. В сравнение с предходното тримесечие този коефициент се увеличава с 9.9 процентни пункта.

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Изследването се извършва чрез лично интервю и обхваща обикновените домакинства в страната, подбрани на случаен принцип.

Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на възраст 15 – 89 навършени години, които през наблюдавания период:

– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.

Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група .

При оценката на резултатите за третото тримесечие на 2022 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 30.06.2022 г., като е изключено населението, живеещо в колективни домакинства.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ – http://www.nsi.bg/Наблюдение на работната сила/.

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :