НСИ: 2 % ръст на заетите лица в област Ямбол за периода април – юни 2022 година спрямо същия приод 2021 година

 

Ямбол, 30.08.2022 г.

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 46.0 хил., от които 26.7 хил. са мъже, а 19.3 хил. са жени. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.0%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през второто тримесечие на 2022 г. е 47.6% (при 53.7% за страната), съответно 57.0% за мъжете и 38.8% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. този коефициент нараства с 1.6 процентни пункта. При мъжете нараства с 3.7 процентни пункта, а при жените намалява с 0.4 процентни пункта. По коефициент на заетост област Ямбол, заедно с област Кърджали, се нарежда на двадесето място в страната, след област Търговище и преди област Разград.

През второто тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 42.7 хил., като 24.5 хил. от тях са мъже, а 18.3 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се намалява с 2.3% спрямо същия период на предходната година.

През второто тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 62.5%, съответно 69.5% за мъжете и 55.1% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. този коефициент намалява с 0.1 процентни пункта. При мъжете се увеличава с 1.5 процентни пункта, а при жените намалява с 1.8 процентни пункта. 

 

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 – 89 навършени години, които през наблюдавания период:

– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други причини.

Коефициент на заетост – относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

При оценката на резултатите за второто тримесечие на 2022 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 31.03.2022 г., като е изключено населението, живеещо в колективни домакинства.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

Повече информация за наблюдението на работната сила може да се намери на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Наблюдение на работната сила/.

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :