НСИ с информация за туризма в Област Ямбол – 40 % ръст на нощувките през месец април 2023 година

 

През месец април 2023 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 397, а на леглата – 731. В сравнение с април 2022 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.0%, а на леглата в тях – с 5.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2023 г., е 4 401, или с 40.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2023 г. се увеличават с 43.0% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достигат 1 778. Те са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите български граждани са 1 590, а пренощувалите чужди граждани са 188. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.4 нощувки, а българските – средно по 2.2 нощувки.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужди граждани в област Ямбол са: Унгария и Турция – с 21.6%, Италия – 10.1% и Нидерландия – 8.7%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2023 г. е 20.1% (фиг. 1).

 

[1] Съгласно указания на Евростат бежанците от Украйна не са включени в изследването.

Приходите от нощувки през април 2023 г. в областта достигат 253.3 хил. лв., или с 59.2% повече в сравнение с април 2022 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от чужди граждани – със 72.0%, така и в приходите от български граждани – с 56.2% (фиг. 2).

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.
Повeче информация и данни за местата за настаняване могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Туризъм.

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :