НСИ: по-малко наети лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол

 

Ямбол, 23.11.2022 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на септември 2022 г. са 27.6 хиляди. Спрямо края на юни 2022 г. наетите лица намаляват с 1.3%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 3.0%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2022 г. в обществения сектор са 7.0 хил., а в частния – 20.7 хиляди. Спрямо края на юни 2022 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.9%, а в частния сектор е регистрирано намаление с 2.0%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.1%, а в частния сектор – с 3.7%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на септември 2022 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 30.2%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.0% и „Образование“ – 9.2%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за юли 2022 г. е 1 351 лв., за август – 1 306 лв., и за септември – 1 401 лева.

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата е 1 353 лв., като спрямо предходното тримесечие нараства с 2.6% и е с 390 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 593 лв., а в частния – 1 273 лева.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“ и „Образование“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности“.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г., област Ямбол е на 15-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2 390 лв., София – 1 618 лв. и Враца – 1 614 лв., а най-ниско в областите Кюстендил – 1 161 лв., Благоевград – 1 171 лв. и Хасково – 1 187 лева.

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/методология; http://www.nsi.bg/данни.

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :