НСИ: По-малко въведени в еклсплоатация жилищни сгради в област Ямбол за периода октомври – декември 2022 г.

 

Ямбол, 23.02.2023 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 11, а новопостроените жилища в тях са 38. Спрямо съответното тримесечие на предходната година сградите са с 5 по-малко , или с 31.3%, а жилищата в тях намаляват със 17, или с 30.9% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 45.5%, а с тухлена – 54.5%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (84.2%), а най-нисък на тези с една  стая – 2.6%.

 

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 4 251 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2021 г. намалява със 7.4%.

Жилищната площ също намалява – с 3.8% и достига 3 251 кв. метра (фиг. 2).

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 83.5 кв. м през четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 111.9 кв. м през същото тримесечие на 2022 година.

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.
В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба №2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовете, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра. До 31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.
Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им.
Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.
Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.
Повече информация и данни за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Жилищен фонд/.
 

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :