НСИ: По коефицент на заетост област Ямбол се нарежда на петнадесето място в страната за 2022 година

 

Ямбол, 05.04.2023 г.

През 2022 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол са 50.1 хил. души. Коефициентът на икономическа активност (15 64 навършени години) е 73.3% и се увеличава с 5.6 процентни пункта в сравнение с 2021 година.

Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Ямбол през 2022 г. са 46.5 хил. души. Коефициентът на заетост за същата възрастова група е 68.1% (при 70.4% за страната), съответно 74.7% за мъжете и 61.1% за жените. В сравнение с 2021 г. коефициентът се увеличава с 4.9 процентни пункта. По показателя коефицент на заетост област Ямбол се нарежда на петнадесето място след област Хасково и преди област Смолян (фиг. 1).

Броят на заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години с висше образование е 10.1 хил., със средно – 30.1 хил. и с основно и по-ниско образование – 6.4 хиляди.

Коефициентът на заетост на възраст от 15 до 64 навършени години при лицата с висше образование е 85.0%, за лицата със средно образование – 78.8% и за лицата с основно и по-ниско образование – 34.8%.

Броят на безработните лица на възраст от 15 до 64 навършени години е 3.5 хил. души. Коефициентът на безработица за същата възрастова група е 7.0% (фиг. 2).

През 2022 г. икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 18.2 хил., от които 7.2 хил. са мъже и 11.1 хил. са жени.

През 2022 г. общият брой на икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол са 53.4 хил., като 30.0 хил. от тях са мъже, а 23.4 хил. са жени. Коефициентът на икономическа активност за населението на 15 и повече навършени години е 55.3% и се увеличава с 5.4 процентни пункта в сравнение с 2021 година.

Общият брой заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години в област Ямбол през 2022 г. са 49.7 хил., от които 28.1 хил. са мъже, а 21.6 хил. са жени. Коефициентът на заетост на населението на 15 и повече навтршени години е 51.5%, съответно 60.1% за мъжете и 43.4% за жените. В сравение с предходната година коефицентът се увеличава с 4.8 процентни пункта.

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Изследването обхваща обикновените домакинства в страната. Домакинствата, участващи в наблюдението, са подбрани на случаен принцип и се анкетират чрез лично интервю.
Наблюдаван период – характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.
Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.
Заети са лицата на възраст 15 – 89 навършени години, които през наблюдавания период:
– извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
– не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст, гъвкав график на работното време, участие в обучение, свързано с работата, както и поради друго отсъствие, ако продължителността му е 3 месеца или по-малко и други.
Безработни са лицата на възраст 15 – 74 навършени години, които:
– нямат работа през наблюдавания период;
– активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;
– имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.
Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, вкл. всички лица на възраст 90 и повече навършени години.
Коефициент на икономическа активност – относителен дял на икономически активното население (работната сила) от общото население (в съответната група).
Коефициент на заетост – относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).
Коефициент на безработица – относителният дял на безработните лица от икономически активното население.
Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.
Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.
Повече информация и данни за наблюдение на работната сила са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=96) и на сайта на НСИ, раздел „Наблюдение на работната сила“ (http://www.nsi.bg/node/4002/).

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :