НСИ: Повече издадени разрешителни за строеж на жилищни сгради през последното тримесечие на 2022 година в област Ямбол

 

Ямбол, 16.02.2023 г.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 14 жилищни сгради с 38 жилища в тях и 5 401 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 24 други сгради с 5 320 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 27.3%, докато жилищата в тях намаляват – с 28.3%, а общата им застроена площ – с 27.3%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради бележи ръст с 60.0%, но тяхната РЗП намалява – с 38.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 6.7%, докато жилищата в тях се увеличават – с 22.6%, а общата им застроена площ – с 48.0%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради се увеличава с 20.0%, но тяхната РЗП намалява – с 48.8%.

 

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 321, Пловдив – 290, Бургас – 261, София – 207 и Варна – 146. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 106, Пловдив – 1 677, Варна – 948, Бургас – 679  и София – 269.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 12 жилищни сгради с 31 жилища в тях и с 4 178 кв. м обща застроена площ и на 10 други сгради с 2 885 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 33.3%, жилищата в тях нарастват над два пъти, а общата им застроена площ – над три пъти. Броят на започнатите други сгради регистрира намаление с 23.1%, а тяхната РЗП – с 53.7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на започнатите нови жилищни сгради остава непроменен, докато жилищата в тях са по-малко с 3.1%, а разгънатата им застроена площ – с 1.2%. Започнатите други видове сгради намаляват с 16.7%, а общата им застроена площ – с 33.0%.

 

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.
Видовете сгради се посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСС – 2001) и се подразделят на:
  • Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
  • Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:
  • административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);
  • други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.)
Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :