НСИ: Няма ръст на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в бласт Ямбол спрямо първото тримесечие на 2022 година

 

Ямбол, 16.05.2023 г.

През първото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 16 жилищни сгради с 23 жилища в тях и 4 197 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 28 други сгради с 6 609 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 14.3%, докато жилищата в тях намаляват – с 39.5%, а общата им застроена площ – с 22.3%. При броя на издадените разрешителни за строеж на другите видове сгради и тяхната обща застроена площ се наблюдава ръст, съответно от 16.7 и 24.2%.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради остава непроменен, докато общата им застроена площ се увеличава с 34.6%, а броя на  жилищата в тях – с 4.5%. Разрешителните за строеж издадени на други сгради се увеличава с 12.0%, докато тяхната РЗП намалява със 73.2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 264, София (столица) – 242, София – 224, Варна – 198, Бургас – 175 и Благоевград – 107.

През първото тримесечие на 2023 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 10 жилищни сгради с 30 жилища в тях и с 4 268 кв. м обща застроена площ и на 13 други сгради с 10 202 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради и жилищата в тях бележат спад, съответно с 16.7 и 3.2%, докато общата им застроена площ се увеличава – с 2.2%. Броят на започнатите други видове сгради се увеличава с 30.0%, а тяхната РЗП – над два пъти.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. започнатите жилищни сгради намаляват с 37.5%, докато жилищата в тях се увеличават – с 57.9%, а общата им застроена площ – с 60.0%. Започнатите други видове сгради са с 13.3% по-малко, докато общата им застроена площ е с 92.1% повече.

 Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.
Видовете сгради се посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСС – 2001) и се подразделят на:
  • Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.
  • Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:
    • административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);
    • други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и други)
Разгъната застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :