НСИ: към 31.12.2021 година област Ямбол разполага със 7.2 пункта повече болнични легла спрямо 2020 година

 

Ямбол, 28.06.2022 г.

        1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2021 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 452 легла. От тях многопрофилните болници са 3 с 414 легла, като в сравнение с 2020 г. легловият фонд на многопрофилните болници се запазва. В края на 2021 г. осигуреността на населението в областта с болнични легла е 395.2 на 100 000 души от населението, като спрямо 2020 г. тя се увеличава със 7.2 пункта (фиг. 1).

Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ към 31.12.2021 г. е 34 с 12 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В състава на заведенията са включени 24 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории, 9 медицински центрове и 1 диагностично-консултативен център.

През 2021 г. в област Ямбол функционират 2 други здравни заведения – център за спешна медицинска помощ и регионална здравна инспекция.

           2. Медицински персонал

В края на 2021 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения на област Ямбол практикуват общо 328 лекари, 84 лекари по дентална медицина и 601 медицински специалисти по здравни грижи, в т.ч. 376 медицински сестри (табл. 1).

Практикуващи лекари по пол и възраст

 

Към 31.12.2021 г. разпределението на практикуващите лекари в област Ямбол по пол и възраст е следното:

  • Мъжете са 148 (45.1%), жените – 180 (54.9%).
  • Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 132, или 40.2%.
  • Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 20, или 6.1%, а най-

възрастните (на 65 и повече години) – 80, или 24.4%.

 

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности[1] най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 66, или 20.1% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите специалност Кардиология – 27 (8.2%) и лекари в спешна медицина – 23, или 7.0%.

 

Осигуреност с медицински персонал

Осигуреността с лекари за област Ямбол в края на 2021 г. е 28.7 на 10 000 души от населението (фиг. 2), с лекари по дентална медицина – 7.3, а с медицински специалисти по здравни грижи – 52.6. Стойността на показателя осигуреност с лекари е по-ниска от тази за страната с 14.6 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина – с 3.7 пункта.

[1] Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност. Включени са и лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ. Не са разпределени лекарите, които практикуват по повече от една специалност.

 

Статистическото изследване на лечебните и здравните заведения осигурява информация за здравната мрежа по видове лечебни и здравни заведения и териториалното им разпределение, както и за медицинския персонал по специалности и категории. Методологията на изследването е в съответствие с методологическите указания на Евростат за практикуващите медицински специалисти.

Данните от изследването се отнасят към 31.12. на съответната година.

Легловият фонд включва броя на действително разкритите и временно закритите за срок по-малък от шест месеца легла, но не включва временно разкритите легла.

При анализ на данните за здравната мрежа трябва да се има предвид, че броят на заведенията и легловият фонд се променят не само в резултат на разкриване и закриване на заведения, но и поради промени, свързани с преобразуване на заведенията от един вид в друг или обединяване на заведения.

При анализиране на данните за осигуреност на населението с медицинска помощ по области трябва да се имат предвид специфичните особености на медицинското обслужване. Лечебните заведения не са свързани пряко само с обслужването на населението на едно населено място или община и достъпът до медицинска помощ е свободен. Голяма част от заведенията обслужват населението на една област или група общини, а специализираните заведения обслужват населението на няколко области. Заведенията с национален обхват независимо от тяхното местонамиране обслужват населението на цялата страна.

В броя на медицинския персонал (физически лица) се включват практикуващите в лечебните и здравните заведения независимо от ведомствената им подчиненост. Не са включени данни за работещите извън страната медицински специалисти и за тези, които не работят непосредствено в здравните заведения, напр. във фармацевтичната промишленост.

За 2010 г. има прекъсване на динамичните редове по отношение на териториалното разпределение на лекарите и лекарите по дентална медицина, както и на разпределението на лекарите по специалности. Медицинските специалисти, които работят в практики по договор с НЗОК, обслужващи повече от една област, респ. община са включени в общия брой на медицинските специалисти за страната (областта), но не са разпределени по области (общини).

Разпределението на лекарите по специалности е в съответствие с Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. на Министерството на здравеопазването (изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 19 ноември 2021 г.) и се отнася до практикуваната специалност. От 2010 г. лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ по договор с НЗОК, са разпределени по специалността, по която практикуват. В случай че работят по повече от една специалност, са включени в общия брой на лекарите, но не са разпределени по специалности.

Показателите за осигуреност на населението с болнични легла и с медицински специалисти са изчислени с броя на населението в края на годината.

Повече информация и данни от изследването „Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения“ са достъпни в ИС „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=58) и в сайта на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Здравеопазване/.

 

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :