Нов социален проект

STRВ изпълнение на своята социална политика Община Стралджа разработи  и представи в МТСР нов проект ”Звена към ДСП, община Стралджа – 2”, който е по операция „Независим живот”, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Общата стойност на проекта, който очаква одобрение, е 499 816 лв. с планирана продължителност на изпълнение 26 месеца от които 21 месеца  ще e доставката на услугите. Това e  социалeн проект с най-голяма продължителност разработен от общината.

Ръководителят на екипа Недялка Димитрова, нач. отдел „Образование и социални дейности” потвърди, че сред целевите групи са деца и младежи с увреждания до 18 г. и техните семейства; хора с увреждания, които имат 90 и над 90 % трайна намалена трудоспособност с  определена чужда помощ; самотноживеещи хора  над 65 г. с ограничение или невъзможност  за самообслужване; хора с увреждания от 18 до 65г., които притежават валидно решение на ТЕЛК и хора над 65 г.с ограничение или невъзможност за самообслужване, като целевите групи са подредени по приоритет.

На базата на анализите за състоянието на общината и необходимостта от социални услуги екипът определи общата цел на новия проект: Подобряване достъпа до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция  на хора с увреждания и техните семейства и хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване чрез насърчаване на социалната икономика за преодоляване на последиците  от социално изключване и бедността както и преодоляване на възможностите за  връщане  на реалния пазар на труда  на лицата които полагат грижи за близките си  на територията на община Стралджа  чрез предоставяне на социалните услуги „Независим живот”. За реализиране на общата цел са формулирани следните  специфичните цели:  разширяване на социалната услуга „Домашен социален патронаж” чрез подкрепа на създадените  по операция „Помощ в дома” три звена; равнопоставеност при избора на бенефициенти; повишаване на професионалните качества  и мотивация на преките доставчици, повишаване на икономическия потенциал на лицата и техните семейства чрез осигуряване на заетост.

 

About the Author :