Нов сигнал за реконструкцията на Безистена

                                                                                       Da spasimДо Президента

на Република България

г- Румен Радев

До Министър–председателя

на Република България

 г-н Бойко Борисов

До Главния прокурор на

Република България

г-н Сотир Цацаров    

До ръководителя на

 специализираната прокуратура

г-н Иван Гешев

До националните медии

До Ямболските медии

С И Г Н А Л

за проверка

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

Относно:

“Извършване на основни и допълнителни строително-монтажни работи на обект “Реставрация, консервация, развитие и експониране на Безистена в гр.Ямбол”, във връзка с проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма “Регионално развитие”, Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022.

             

            Уважаеми г-н Радев,

             Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            Още от самото начало горепосочения обект бе съпроводен с много неясноти и проблеми. И тези проблеми се задълбочаваха с „напредването на строително монтажните работи(СМР)“. Самото участие в процедурата по избор на изпълнител означава, че всеки участник в нея е приел условията на Възложителя, количествено стойностната сметка (КСС) и одобрения проект!

            Ето и накратко хронологията и въпросите към изградения обект:

  1. 1.      В проекта по част Конструктивна има заложено изпълнение на обтяжки на куполите на Безистена – И ДО МОМЕНТА ТЕ СА НЕИЗПЪЛНЕНИ!!!
  2. 2.      В проекта по част Конструктивна има заложено изпълнение на ПИЛОТНО УКРЕПВАНЕ НА СУТЕРЕНА – Необяснимо защо ОбС Ямбол гласува допълнителни 250 000 лв за препроектиране и допълнителни СМР. Кой и защо наду цената на обекта??? Нарушен ли е Закона за обществените поръчки при възлагане на допълнителните СМР???
  3. 3.      След изпратен сигнал до прокуратурата за това, че сградата не е осигурена на заметръс Община Ямбол възложи конструктивно обследване на проф.Йордан Милев от Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ). Въпросното обследване и до момента е засекретено от кмета на общината Георги Иванов Славов?! Усилено се говори, че към момента сградата на Безистена е осигурена до 3-та степен по Рихтер или казано на по прост език – тя е опасна за здравето и живота на хората!!!
  4. 4.    В проекта липсват изчисления за устойчивост на сградата на земетръсни сили! От община Ямбол неколкократно си сменяха становището коя е програмата, която е използвана за изчислението на сеизмичност! Основния въпрос тук е: Използвания програмен продукт може ли да моделира изчислителен модел на такъв тип сграда, каквато е сградата на Безистена? При положение, че нулевия цикъл на сградата е разчленен на три части, без връзка между тях (между тях има земни маси), над които „лежат“ носещите зидове, то при земетресение най-вероятно тези носещи зидове ще пропаднат, а оттам и цялата сграда! Неизпълнените критични за устойчивоста на сградата видове конструктивни работи (обтяжки за куполите – съгласно проекта; връзки между коравите ядра на разчленения сутерен, в следствие на което е сигурно пропадането на носещите стени между ядрата при земетръс и крещящо противоречие с нормативите – това са все неща, от които ние сме силно обезпокоени!
  5. 5.      И в момента има Продължаващи (незатихващи) хоризонтални деформации (свода на северния вход) без да има отчетено земетресение. Под носещите стени между разчленените части на сутерена има пръст, която ще отвори и разруши сградата при неизбежните бъдещи динамичните ефекти (деформацията на земните пластове при чирпанското земетресение отразени в докладите на БАН и характеристиката на геоложката картина) Неколко кратно е забелязана група геодезисти (според проведени разговори са от София), които извършват някакви замервания – може би тясно свързани с въпросните деформации?!
  6. 6.      Има ли доклад от надзорна фирма за изготвените проекти, който в случая е задължителен?
  7. 7.      Защо проектантите на основния проект се отказаха от авторските си права по време на строителството? Дали защото предписанията им не се приемаха от Възложителя и от Строителя и не се изпълняваха?
  8. 8.      Изпълнени ли са предписанията от обследването на екипа на проф. Йордан Милев???

  След всичко казано дотук остава един основен въпрос: ОПАСНА ЛИ Е В МОМЕНТА СГРАДАТА НА БЕЗИСТЕНА В ЯМБОЛ ЗА ОБИТАТЕЛИТЕ И ПОСЕТИТЕЛИТЕ И???                       

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Разчитаме на обективна и своевременна проверка от Ваша страна на изложените факти от нас.

                        С уважение:   Александър Петров

                                               Борислав Пехливанов

                                               Каньо Канев

                                               Иван Кърцъков

                                               Красимир Стойчев

                                               Рафаел Калдерон

About the Author :